ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ กรณีใช้บ้านตนเองเป็นโฮมออฟฟิศ | เป็นที่ตั้งบริษัทโดยไม่คิดค่าตอบแทน

กรณีที่ผู้ประกอบการใช้บ้านตนเองเป็นโฮมออฟฟิศในการเปิดบริษัทใหม่ หรือเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการโดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกัน ต้องจัดทำหนังสือยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการค้า และให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชนของเจ้าของกรรมสิทธิประกอบด้วย 

Visitors: 438,119