ตัวอย่างสัญญาเช่า | การที่ผู้เช่าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินใด | ก็เพื่อที่ผู้เช่าได้ใช้สอยทรัพย์สินนั้นๆ

สัญญาเช่า หมายถึง สัญญาเช่าบุคคลหนึ่งเรียกว่า "ผู้ให้เช่า" ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า "ผูเช่า" ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการเช่าทรัพย์สินนั้น การที่ผู้เช่าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินใดก็เพื่อที่ผู้เช่าได้ใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้เช่าได้ครอบครองทรัพย์สินที่เช่าโดยไม่ต้องมีการชำระราคาของทรัพย์สินนั้นเต็มจำนวนโดยผู้เช่า

นอกจากจะได้ครอบครองแล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ถึงอย่างไรก็ตามทรัพย์ที่เช่ามานั้นก็มิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าแต่อย่างใด และผู้เช่าจะต้องคืนทรัพย์ที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าตามกำหนดเวลาที่เช่ากันไว้ในสัญญา

Visitors: 438,092