gtag('config', 'AW-934024031');

ตัวอย่างสัญญาเช่า

สัญญาเช่า หมายถึง สัญญาเช่าบุคคลหนึ่งเรียกว่า "ผู้ให้เช่า" ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า "ผูเช่า" ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการเช่าทรัพย์สินนั้น การที่ผู้เช่าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินใดก็เพื่อที่ผู้เช่าได้ใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้เช่าได้ครอบครองทรัพย์สินที่เช่าโดยไม่ต้องมีการชำระราคาของทรัพย์สินนั้นเต็มจำนวนโดยผู้เช่า

นอกจากจะได้ครอบครองแล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ถึงอย่างไรก็ตามทรัพย์ที่เช่ามานั้นก็มิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าแต่อย่างใด และผู้เช่าจะต้องคืนทรัพย์ที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าตามกำหนดเวลาที่เช่ากันไว้ในสัญญา


 • ตัวอย่างใบกำกับภาษี.jpg
  ใบกำกับภาษี คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้...

 • เปิดบัญชีในนามบริษัท.jpg
  การขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด กับธนาคาร กรรมการผู้มีอำนาจจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และมีมติอนุมัติให้เปิดบัญชีกับธนาคารเหล่านั้น แล้วจะต้องจัดทำ...

 • ตัวอย่างใบสำคัญจ่ายเงิน.jpg
  ใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่ายเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการปฎิบัติของฝ่ายบัญชีการเงิน เพราะใช้เป็นหลักฐานในการลงบัญชีให้ถูกต้องสามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องย้อนกลับได้...

 • ใช้บ้านทำโฮมออฟฟิศต้องทำอย่างไร.jpg
  กรณีที่ผู้ประกอบการใช้บ้านตนเองเป็นโฮมออฟฟิศในการเปิดบริษัทใหม่ หรือเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการโดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกันต้องจัดทำหนังสือยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการค้า และให...
Visitors: 460,943