สัญญาจ้างทำของ | สัญญาจ้างแรงงาน | ความเหมือนที่แตกต่าง

สัญญาจ้างานทำของ หมายถึง สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจ้าง ตกลงรับจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น โดยเครื่องมือต่างๆ สำหรับใช้ทำการงานให้สำเร็จนั้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหามาเอง  

สัญญาจ้างแรงงาน หมายถึง สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ลูกจ้าง ตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า นายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ถ้าพฤติการณ์ไมอาจคาดหมายได้ว่างานนั้นจะพึงมีสินจ้างให้หรือไม่ ย่อมถือเอาโดยปริยายว่ามีคำมั่นจะให้สินจ้างต่อกัน

Visitors: 414,733