หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์

กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวในงานบริษัท โดยนำไปใช้ในการประกอบกิจการต้องทำ "หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์" ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดรูปแบบไว้เฉพาะ เป็นการจัดทำความยินยอมเพื่อแสดงว่าเจ้าของทรัพย์ยินยอมให้กิจการได้สิทธิ์ในการใช้รถยนต์ในการปฏิบัติงาน และใช้ในกิจกรรมต่างของกิจการโดยไม่คิดค่าตอบแทน ซึ่งผู้ให้คำยินยอมอาจเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโดยตรง เช่น กรรมการผู้จัดการ ผู้ถือหุ้น เป็นต้น

ดาวน์โหลแบบฟอร์ม ...ที่นี่

Visitors: 396,390