ตัวอย่างใบกำกับภาษี Excel

แบบฟอร์มใบกํากับภาษี

ใบกำกับภาษี คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการในแต่ละครั้ง

ใบกำกับภาษีถือเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลทั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด เพราะใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย ใบกำกับภาษีต้องจัดทำตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด ซึ่งประกอบด้วย

1. ระบุคำว่า"ใบกำกับภาษี"ในที่เด่นชัด

2. ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

3. ระบุ ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการให้ครบถ้วน

4. ระบุ เล่มและเลขใบกำกับภาษีเรียงลำดับตามวัน

5. ระบุ ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ

6. ระบุ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้า/บริการให้ชัดแจ้ง

7. ระบุ วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี

8. ให้มีข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด 

การจดภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT เป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ สรรพากรจะจัดเก็บภาษีจากมูลค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นการผลิตและจำหน่าย ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทในระหว่างปีภาษี มีหน้าที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 

เอกสารจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 

1. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการจากเจ้าบ้าน หรือสัญญาเช่าต้องติดอากรให้เรียบร้อย (พันละ 1 บาท/มูลค่าการเช่าทั้งสัญญา) 

2. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าบ้านของผู้ให้ความยินยอมใช้สถานที่ประกอบการ หรือผู้ใช้เช่า เช่น สัญญาซื้อขาย,โฉนดที่ดิน 

3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมหรือผู้ให้เช่า หรือผู้ใช้เช่า 

4. รูปถ่ายอาคารทั้งมุมใกล้และมุมไกล ให้เห็นเห็นป้ายกิจการและเลขที่บ้าน ส่วนรูปภายในอาจจะมี โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย


 • เปิดบัญชีในนามบริษัท.jpg
  การขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด กับธนาคาร กรรมการผู้มีอำนาจจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และมีมติอนุมัติให้เปิดบัญชีกับธนาคารเหล่านั้น แล้วจะต้องจัดทำ...

 • ใช้บ้านทำโฮมออฟฟิศต้องทำอย่างไร.jpg
  กรณีที่ผู้ประกอบการใช้บ้านตนเองเป็นโฮมออฟฟิศในการเปิดบริษัทใหม่ หรือเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการโดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกันต้องจัดทำหนังสือยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการค้า และให...

 • ตัวอย่างใบสำคัญจ่ายเงิน.jpg
  ใบสำคัญจ่ายเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการปฎิบัติของฝ่ายบัญชีการเงิน เพราะใช้เป็นหลักฐานในการลงบัญชีให้ถูกต้องสามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องย้อนกลับได้การจัดทำใบสำค...

 • จดทะเบียนบริษัทจำกัด.jpg
  ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท 1.ตรวจสอบและจองชื่อบริษัท ชื่อที่จะใช้ต้องไม่ซ้ำหรือใกล้เคียงกับบริษัทที่เคยจดทะเบียนไปก่อนหน้าแล้ว 2.การเตรียมข้อมูลสำหรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและก...

 • extra_large_DHA_G_.jpg
  การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนั้น เกิดจากการที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงที่จะท าการค้าร่วมกัน โดยมุ่งหวังที่จะแบ่งผลก าไรจากการดำเนินกิจการค้านั้น ข้อมูลที่ใช้ในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจ...

 • TAX.jpg
  ประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจกรมสรรพากรจัดเก็บภาษี 5 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ภาษีอากรแต่ล...
Visitors: 489,171