ตัวอย่างใบกำกับภาษี Excel | เอกสารจดภาษีมูลค่าเพิ่ม | การจดภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT

ใบกำกับภาษี คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการในแต่ละครั้ง

ใบกำกับภาษีถือเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลทั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด เพราะใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย ใบกำกับภาษีต้องจัดทำตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด ซึ่งประกอบด้วย

1. ระบุคำว่า"ใบกำกับภาษี"ในที่เด่นชัด

2. ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

3. ระบุ ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการให้ครบถ้วน

4. ระบุ เล่มและเลขใบกำกับภาษีเรียงลำดับตามวัน

5. ระบุ ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ

6. ระบุ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้า/บริการให้ชัดแจ้ง

7. ระบุ วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี

8. ให้มีข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด 

การจดภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT เป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ สรรพากรจะจัดเก็บภาษีจากมูลค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นการผลิตและจำหน่าย ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทในระหว่างปีภาษี มีหน้าที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 

เอกสารจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 

1. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการจากเจ้าบ้าน หรือสัญญาเช่าต้องติดอากรให้เรียบร้อย (พันละ 1 บาท/มูลค่าการเช่าทั้งสัญญา) 

2. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าบ้านของผู้ให้ความยินยอมใช้สถานที่ประกอบการ หรือผู้ใช้เช่า เช่น สัญญาซื้อขาย,โฉนดที่ดิน 

3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมหรือผู้ให้เช่า หรือผู้ใช้เช่า 

4. รูปถ่ายอาคารทั้งมุมใกล้และมุมไกล ให้เห็นเห็นป้ายกิจการและเลขที่บ้าน ส่วนรูปภายในอาจจะมี โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย

Visitors: 496,033