ใบกำกับภาษี

*โทรหาเราเบอร์นี้

 090-127-0586

 02-592-6015

แบบฟอร์มใบกํากับภาษี

ใบกำกับภาษี คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการในแต่ละครั้ง

ใบกำกับภาษีถือเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลทั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด เพราะใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย ใบกำกับภาษีต้องจัดทำตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด ซึ่งประกอบด้วย

1. ระบุคำว่า"ใบกำกับภาษี"ในที่เด่นชัด

2. ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

3. ระบุ ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการให้ครบถ้วน

4. ระบุ เล่มและเลขใบกำกับภาษีเรียงลำดับตามวัน

5. ระบุ ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ

6. ระบุ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้า/บริการให้ชัดแจ้ง

7. ระบุ วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี

8. ให้มีข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด 

การจดภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT เป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ สรรพากรจะจัดเก็บภาษีจากมูลค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นการผลิตและจำหน่าย ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทในระหว่างปีภาษี มีหน้าที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 

เอกสารจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 

1. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการจากเจ้าบ้าน หรือสัญญาเช่าต้องติดอากรให้เรียบร้อย (พันละ 1 บาท/มูลค่าการเช่าทั้งสัญญา) 

2. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าบ้านของผู้ให้ความยินยอมใช้สถานที่ประกอบการ หรือผู้ใช้เช่า เช่น สัญญาซื้อขาย,โฉนดที่ดิน 

3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมหรือผู้ให้เช่า หรือผู้ใช้เช่า 

4. รูปถ่ายอาคารทั้งมุมใกล้และมุมไกล ให้เห็นเห็นป้ายกิจการและเลขที่บ้าน ส่วนรูปภายในอาจจะมี โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย


Tag: ใบรับสินค้า | ใบเสนอราคา | ใบกำกับภาษี | ใบวางบิล | ใบลดหนี้ | ใบเสร็จรับเงิน | ใบสั่งซื้อ | ใบรับวางบิล | ใบสำคัญจ่าย | หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย | รายงานภาษีซื้อ | รายงานภาษีขาย


  • ขั้นตอนบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากัด 1. ยื่นขอตรวจและจองชื่อนิติบุคคลเพื่อตรวจสอบไม่ให้ซ้ำกับบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่จดทะเบียนไว้แล้ว 2. กรอกแบบคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่...

  • เปิดหจก ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง การทำธุรกิจในนาม "นิติบุคคล" จะเป็นบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้ 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิ...

  • ใบสำคัญจ่ายเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการปฎิบัติของฝ่ายบัญชีการเงิน เพราะใช้เป็นหลักฐานในการลงบัญชีให้ถูกต้องสามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องย้อนกลับได้การจัดทำใบสำค...

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก

คุยกับเราผ่านแชท LINE

suptle.t

สายด่วนมือถือ

090-127-0586

โทรหาเราเบอร์นี้

02-592-6015

 

ส่งอีเมลถึงเรา

dhanakom.info@gmail.com

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จดทะเบียน ห จก ใช้เงินเท่าไหร่ 

จดทะเบียนบริษัทต้องใช้เงินเท่าไหร่

ให้เราติดต่อหาคุณ

ในวันเปิดทำการถัดไป หรือภายใน 24 ชั่วโมง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 467,310