ใบสำคัญจ่ายเงิน

*โทรหาเราเบอร์นี้

 090-127-0586

 02-592-6015

ใบสำคัญจ่ายเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการปฎิบัติของฝ่ายบัญชีการเงิน เพราะใช้เป็นหลักฐานในการลงบัญชีให้ถูกต้อง สามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องย้อนกลับได้ การจัดทำใบสำคัญบัญชีช่วยส่งเสริมระบบการควบคุมภายในของกิจการ ใช้เป็นหลักฐานยืนยันภายในองค์กร และกับบุคคลภายนอก


Tag: ใบรับสินค้า | ใบเสนอราคา | ใบกำกับภาษี | ใบวางบิล | ใบลดหนี้ | ใบเสร็จรับเงิน | ใบสั่งซื้อ | ใบรับวางบิล | ใบสำคัญจ่าย | หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย | รายงานภาษีซื้อ | รายงานภาษีขาย

แนะนำ โปรแกรมบัญชี Express *NewRWT (Express New Report Writer) เวอร์ชั่นอัพเกรด ความสามารถเพิ่มจากรุ่นปกติ สามารถออกเอกสารเป็นชุด ใส่สี ใส้โลโก้ และลายน้ำในบิลได้


  • ขั้นตอนบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากัด 1. ยื่นขอตรวจและจองชื่อนิติบุคคลเพื่อตรวจสอบไม่ให้ซ้ำกับบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่จดทะเบียนไว้แล้ว 2. กรอกแบบคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่...

  • เปิดหจก ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง การทำธุรกิจในนาม "นิติบุคคล" จะเป็นบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้ 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิ...

  • แบบฟอร์มใบกํากับภาษี ใบกำกับภาษี คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการ เพ...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 467,309