จดทะเบียน ห จก [ตัวอย่างใบสำคัญจ่าย]

ใบสำคัญจ่ายเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการปฎิบัติของฝ่ายบัญชีการเงิน เพราะใช้เป็นหลักฐานในการลงบัญชีให้ถูกต้อง สามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องย้อนกลับได้ การจัดทำใบสำคัญบัญชีช่วยส่งเสริมระบบการควบคุมภายในของกิจการ ใช้เป็นหลักฐานยืนยันภายในองค์กร และกับบุคคลภายนอก


  • ขั้นตอนบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากัด 1. ยื่นขอตรวจและจองชื่อนิติบุคคลเพื่อตรวจสอบไม่ให้ซ้ำกับบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่จดทะเบียนไว้แล้ว 2. กรอกแบบคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่...

  • หุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่อหน้านายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการไม่ประสงค์จะไปลงลายมื...

  • การทำธุรกิจในนาม "นิติบุคคล" จะเป็นบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้ 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีทางตรงที่เก็บจ...

  • แบบฟอร์มใบกํากับภาษี ใบกำกับภาษี คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการ เพ...

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ราคาประหยัด

บริการคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณเติ้ล  090-127-0586

เบอร์โทร  02-592-6015

สนใจจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจคลิก >>

 

ให้เราติดต่อหาคุณ

ในวันเปิดทำการถัดไป หรือภายใน 24 ชั่วโมง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 469,738