ตัวอย่างใบสำคัญจ่ายเงิน | เอกสารสำคัญในการปฎิบัติงานของบัญชีการเงิน | ใช้เป็นหลักฐานในการลงบัญชีให้ถูกต้อง

ใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่ายเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการปฎิบัติของฝ่ายบัญชีการเงิน เพราะใช้เป็นหลักฐานในการลงบัญชีให้ถูกต้อง

สามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องย้อนกลับได้ การจัดทำใบสำคัญบัญชีช่วยส่งเสริมระบบการควบคุมภายในของกิจการ ใช้เป็นหลักฐานยืนยันภายในองค์กร และกับบุคคลภายนอก 

Visitors: 438,113