ใบสำคัญรับเงิน|แบบฟอร์มใบสําคัญจ่ายเงินสดย่อย - ทำไมต้องจัดทำ ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่ายเงิน

ใบสำคัญจ่ายเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการปฎิบัติของฝ่ายบัญชีการเงิน เพราะใช้เป็นหลักฐานในการลงบัญชีให้ถูกต้อง สามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องย้อนกลับได้ การจัดทำใบสำคัญบัญชีช่วยส่งเสริมระบบการควบคุมภายในของกิจการ ใช้เป็นหลักฐานยืนยันภายในองค์กร และกับบุคคลภายนอก 

Visitors: 1,760,914