รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของกิจการกับสถานบันการเงิน กรรมการผู้มีอำนาจจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และมีมติอนุมัติให้เปิดบัญชีกับสถาบันการเงินแล้วจึงจัดทำรายการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดบัญชีกิจการกับธนาคารต่อไป 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ...ที่นี่

โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป Express

จำหน่าย รับติดตั้ง โปรแกรมบัญชีเอ็กเพรส Express โปรแกรมคุณภาพ ใช้งานง่าย บริการหลังการขายดี บริการด้วยประสบการณ์และทักษะความชำนาญในวิชาชีพ บริการคุณภาพ ราคาคุ้มค่า พร้อมบริการพิเศษ

สอบถามโปรโมชั่นและบริการพิเศษต่างๆ

 

พูดคุยกับทีมงานของเรา

เบอร์สำนักงาน โทร 02-592-6015

คุณพัชรินทร์ มือถือ 065-729-9905

คุณจิราพร มือถือ 086-622-2388

คุณเกรียงไกร มือถือ 092-254-4558

คุณธนาคม มือถือ 081-7918286

หรือฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ตัวอย่างสัญญาเช่า.jpg
  สัญญาเช่า หมายถึง สัญญาเช่าบุคคลหนึ่งเรียกว่า "ผู้ให้เช่า" ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า "ผูเช่า" ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด และผู้...

 • ตัวอย่างใบกำกับภาษี.jpg
  ใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีถือเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลทั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด เพราะใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายใบกำกับภาษี...

 • ตัวอย่างใบสำคัญจ่ายเงิน.jpg
  ใบสำคัญรับ และใบสำคัญจ่าย เป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการปฎิบัติของฝ่ายบัญชีการเงิน เพราะใช้เป็นหลักฐานในการลงบัญชีให้ถูกต้อง สามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องย้อนกลับ...

 • ใช้บ้านทำโฮมออฟฟิศต้องทำอย่างไร.jpg
  กรณีที่ผู้ประกอบการใช้บ้านตนเองเป็นโฮมออฟฟิศในการเปิดบริษัทใหม่ หรือเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการโดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกันต้องจัดทำหนังสือยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการค้า และให...

 • คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.jpg
  ตารางคำณวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2561 อัตราภาษีใหม่ เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของพนักงาน (ภ.ง.ด.1) ประจำเดือน และการวางแผนลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้โปรแกรม Excel แบบ...

 • ตัวอย่างสัญญาจ้างทำของ.jpg
  สัญญาจ้างานทำของหมายถึง สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจ้าง ตกลงรับจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร...

 • ใช้รถส่วนตัวในงานบริษัท.jpg
  กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวในงานบริษัท โดยนำไปใช้ในการประกอบกิจการต้องทำ "หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์" ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดรูปแบบไว้เฉพาะ เป็นการจัดทำความยินยอมเพื่อแสดงว่าเจ้าของทรัพย์ยิน...

 • กำหนดเวลายื่นแบบภาษี.jpg
  นิติบุคคลจะต้องจ่ายภาษี 1.ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษีเงินได้ที่จัดเก็บล่วงหน้า กำหนดให้ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษีไว้แล้วนำส่งกรมสรรพากรต่อไป 2.ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีทางอ้อมที่เก็บจ...

 • การทำบัญชีเงินเดือน.jpg
  อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 2561 ระดับที่ 1 ค่าจ้าง 308 บาทมี 3 จังหวัด คือ ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส ระดับที่ 2 ค่าจ้าง 310 บาทมี 22 จังหวัด คือ สิงห์บุรี, นครศรีธรรมราช, ตรัง, แม่ฮ่องสอน...

Visitors: 377,176