ตัวอย่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น | สำหรับเปิดบัญชีเงินฝากในนามของกิจการ | กับธนาคารกสิกรไทย

การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของกิจการกับสถานบันการเงิน กรรมการผู้มีอำนาจจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และมีมติอนุมัติให้เปิดบัญชีกับสถาบันการเงินแล้วจึงจัดทำรายการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดบัญชีกิจการกับธนาคารต่อไป 

Visitors: 438,091