ตัวอย่างรายงานการประชุมเปิดบัญชี

การขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด กับธนาคาร กรรมการผู้มีอำนาจจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และมีมติอนุมัติให้เปิดบัญชีกับธนาคารเหล่านั้น แล้วจะต้องจัดทำแบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคลเพื่อประกอบการเปิดบัญชีบริษัท หรือเปิดบัญชี หจก กับธนาคารต่างๆ ด้วย


  • ตัวอย่างใบสำคัญจ่ายเงิน.jpg
    ใบสำคัญจ่ายเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการปฎิบัติของฝ่ายบัญชีการเงิน เพราะใช้เป็นหลักฐานในการลงบัญชีให้ถูกต้องสามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องย้อนกลับได้การจัดทำใบสำค...

  • ใช้บ้านทำโฮมออฟฟิศต้องทำอย่างไร.jpg
    กรณีที่ผู้ประกอบการใช้บ้านตนเองเป็นโฮมออฟฟิศในการเปิดบริษัทใหม่ หรือเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการโดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกันต้องจัดทำหนังสือยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการค้า และให...

  • ตัวอย่างใบกำกับภาษี.jpg
    แบบฟอร์มใบกํากับภาษี ใบกำกับภาษี คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการ เพ...

Visitors: 478,967