เกี่ยวกับเรา

บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด เราก่อตั้งเมื่อ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 เริ่มต้นทำธุรกิจสำนักงานบัญชีในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในช่วงแรกเรามีลูกค้าทำบัญชีเพียง 2-3 รายเท่านั้น

ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาธุรกิจให้เป็นมืออาชีพ และการให้ความสำคัญในระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับจากลูกค้าด้วยดีตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา

ปัจจุบัน บริษัทฯ ผ่านการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามแนวทางการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


  • สมัครงาน.jpg
    การจะพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จ ต้องอาศัยกระบวนการและเทคนิคการทำงานของทีมเวิร์ค เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่ม...

  • แผนที่ ธนาคมแอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด.jpg
    บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด ที่อยู่ 15/46 หมู่ 3 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-2592-6015 อีเมล dhanakom.info@gmail.com เว็บไซ...
Visitors: 540,229