เกี่ยวกับ บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด

เราก่อตั้งเมื่อ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 เริ่มต้นธุรกิจสำนักงานบัญชีขนาดเล็กในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในช่วงแรกของการเริ่มต้นเรามีลูกค้า 2-3 รายเท่านั้น ด้วยความมุ่งมั่นและมีอัธยาศัยในการให้บริการ ทำให้เรามีโอกาสและได้รับการตอบรับจากลูกค้าด้วยดีมาโดยตลอด ธุรกิจของเราเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา

ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาธุรกิจให้เป็นมืออาชีพ เราให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการทำงานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการมาโดยตลอด

ปัจจุบัน บริษัทฯ ผ่านตรวจรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามแนวทางการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

Visitors: 519,912