เกี่ยวกับเรา

บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด

เราเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ผ่านการรับรองจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 ให้บริการเกี่ยวกับงานด้านวิชาชีพบัญชี การทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี การจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท การให้คำปรึกษาด้านภาษี และการจัดจำหน่ายโปรแกรมสําเร็จรูปสำหรับการจัดทำบัญชี

ด้วยวิสัยทัศน์และการเห็นความสำคัญของการให้บริการที่ได้มาตรฐาน จึงได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

สำนักงานบัญชีคุณภาพ คือ สำนักงานบัญชีที่มีการพัฒนาระบบการทำบัญชีให้มีคุณภาพ มีความทันสมัย รักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีระบบการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับระบบ ISO : 9001 : 2008 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ตรวจรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี และได้ออกหนังสือรับรองคุณภาพให้แก่ผู้ประกอบการ

Visitors: 496,026