แบบภาษีสรรพากร

นิติบุคคลจะต้องจ่ายภาษี

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีเงินได้ที่จัดเก็บล่วงหน้า กำหนดให้ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษีไว้แล้วนำส่งกรมสรรพากรต่อไป

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีทางอ้อมที่เก็บจากมูลค่าสินค้าส่วนที่เพิ่มขึ้น หลักการคือ ภาษีขาย - ภาษีซื้อ = ภาษีที่ต้องชำระ

3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีที่จัดเก็บจากธุรกิจประเภท ธนาคารพาณิชย์ โรงรับจำนำ อสังหาริมทรัพย์

4. อากรแสตมป์ เป็นภาษีที่เรียกเก็บเมื่อมีการทำตราสารระหว่างกัน เช่น เช่าโรงเรือน เช่าซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ กู้ยืมเงิน ฯลฯ

5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีทางตรงที่เก็บจากผลกำไรของกิจการ 

ภาษีสำหรับธุรกิจ SME 

1.ที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท 

2.มีทรัพย์สินทั้งหมดไม่เกิน 30 ล้านบาท 

3.มีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการตลอดทั้งปีไม่เกิน 30 ล้านบาท 

กำไรสุทธิ อัตราภาษี
ไม่เกิน 3 ล้าน ยกเว้น
ไม่เกิน 3 ล้าน 15%
มากกว่า 3 ล้าน 20%

*สำหรับนิติบุคคลทั่วไปเสียภาษีในอัตราคงที่ 20% ของกำไรสุทธิตั้งแต่บาทแรก 

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 

เป็นวิธีการเสียภาษีเงินได้ที่กฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ล่วงหน้า แล้วนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 

เงินภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ถือเป็นเครดิตในการยื่นรายการเสียภาษีเงินได้ตอนสิ้นปี 

ประเภทเงินได้ อัตราภาษี
ค่าขนส่ง ร้อยละ 1
เบี้ยประกันภัย ร้อยละ 1
ค่าโฆษณา ร้อยละ 2
ค่าบริการ ร้อยละ 3
ค่าส่งเสริมการขาย ร้อยละ 3
ค่าเช่า ร้อยละ 5
เงินปันผล ร้อยละ 10 

กำหนดยื่นแบบภาษีสรรพากร

ผู้ประกอบการต้องยื่นแบบและชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด หากดำเนินการล่าช้าจะเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,3,53) ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

3. ภาษีกลางปีนิติบุคคล (ภงด.51) ภายใน 31 สิงหาคม ของทุกปี

4. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) ภายวันที่ 31 พฤษภาคม ของปีถัดไป

5. กรณียื่นแบบภาษีออนไลน์ผ่าน www.rd.go.th สะดวก ไม่ยุ่งยาก และขยายเวลาชำระเงินภาษีเพิ่มอีก 7 วัน

ดาวน์โหลดแบบภาษี ...ที่นี่


 • ตัวอย่างสัญญาเช่า.jpg
  สัญญาเช่า หมายถึง สัญญาเช่าบุคคลหนึ่งเรียกว่า "ผู้ให้เช่า" ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า "ผูเช่า" ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด และผู้...

 • ตัวอย่างใบกำกับภาษี.jpg
  ใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีถือเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลทั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด เพราะใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายใบกำกับภาษี...

 • เปิดบัญชีในนามบริษัท.jpg
  การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของกิจการกับสถานบันการเงิน กรรมการผู้มีอำนาจจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และมีมติอนุมัติให้เปิดบัญชีกับสถาบันการเงินแล้วจึงจัดทำรายการประชุมผู้ถือหุ้นเ...

 • ตัวอย่างใบสำคัญจ่ายเงิน.jpg
  ใบสำคัญรับ และใบสำคัญจ่าย เป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการปฎิบัติของฝ่ายบัญชีการเงิน เพราะใช้เป็นหลักฐานในการลงบัญชีให้ถูกต้อง สามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องย้อนกลับ...

 • ใช้บ้านทำโฮมออฟฟิศต้องทำอย่างไร.jpg
  กรณีที่ผู้ประกอบการใช้บ้านตนเองเป็นโฮมออฟฟิศในการเปิดบริษัทใหม่ หรือเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการโดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกันต้องจัดทำหนังสือยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการค้า และให...

 • คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.jpg
  ตารางคำณวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2561 อัตราภาษีใหม่ เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของพนักงาน (ภ.ง.ด.1) ประจำเดือน และการวางแผนลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้โปรแกรม Excel แบบ...

 • ตัวอย่างสัญญาจ้างทำของ.jpg
  สัญญาจ้างานทำของหมายถึง สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจ้าง ตกลงรับจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร...

 • ใช้รถส่วนตัวในงานบริษัท.jpg
  กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวในงานบริษัท โดยนำไปใช้ในการประกอบกิจการต้องทำ "หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์" ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดรูปแบบไว้เฉพาะ เป็นการจัดทำความยินยอมเพื่อแสดงว่าเจ้าของทรัพย์ยิน...

 • การทำบัญชีเงินเดือน.jpg
  อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 2561 ระดับที่ 1 ค่าจ้าง 308 บาทมี 3 จังหวัด คือ ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส ระดับที่ 2 ค่าจ้าง 310 บาทมี 22 จังหวัด คือ สิงห์บุรี, นครศรีธรรมราช, ตรัง, แม่ฮ่องสอน...

โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป Express

จำหน่าย รับติดตั้ง โปรแกรมบัญชีเอ็กเพรส Express โปรแกรมคุณภาพ ใช้งานง่าย บริการหลังการขายดี บริการด้วยประสบการณ์และทักษะความชำนาญในวิชาชีพ บริการคุณภาพ ราคาคุ้มค่า พร้อมบริการพิเศษ

สอบถามโปรโมชั่นและบริการพิเศษต่างๆ

 

พูดคุยกับทีมงานของเรา

เบอร์สำนักงาน โทร 02-592-6015

คุณพัชรินทร์ มือถือ 065-729-9905

คุณจิราพร มือถือ 086-622-2388

คุณเกรียงไกร มือถือ 092-254-4558

คุณธนาคม มือถือ 081-7918286

หรือฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 377,177