รับจดทะเบียนบริษัท ราคา 12,000 บาท พร้อมแนะนำปรึกษาก่อนตัดสินใจ

จดทะเบียนบริษัทใช้เงินเท่าไหร่?

1.ค่าบริการจัดตั้งบริษัท 5,640.-
2.ค่าธรรมเนียมราชการ 6,360.-
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 12,000.-

บริการคุณภาพพร้อมการให้คำแนะนำปรึกษาก่อนการตัดสินใจ เพื่อให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด

คลิกดูคิวอาร์โค้ดเพิ่มเพื่อนใน LINE

ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนบริษัทใหม่ 12,000 บาท ราคาเหมาจ่ายรวมค่าธรรมเนียมราชการ แถมฟรีตรายางหมึกในตัว 1 อัน ฟรีบริการรับจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดทำเอกสารจัดตั้งบริษัท พร้อมรับมอบอำนาจดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

การจดทะเบียนบริษัทเป็นการวางแผนธุรกิจที่ดี ช่วยลดภาษีเงินได้ของกิจการ สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่คู่ค้า เพิ่มโอกาสในการรับงานกับเอกชนและหน่วยงานราชการ และเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินเพื่อกู้ยืมขยายกิจการในอนาคต

บริษัทจำกัด (Company Limited)

การจดทะเบียนบริษัทเป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งกิจการ โดยแบ่งเงินทุนออกเป็นหุ้น กำหนดมูลค่าหุ้นละเท่าๆกัน (ปัจจุบันนิยมกำหนดหุ้นละ 100 บาท) กรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัท ส่วนผู้ถือหุ้นรับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทุนเท่านั้น

บริษัทจำกัดเป็นรูปแบบธุรกิจที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท เพื่อได้สิทธิในการจ่ายภาษีของ SME ในอัตราที่ถูกกว่าบริษัทขนาดใหญ่

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของรูปแบบธุรกิจ

1.ความรับผิดชอบ

- ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรับผิดเพียงเงินลงทุนหรือมูลค่าหุ้นที่ชำระยังไม่ครบเท่านั้น

- หุ้นส่วนผู้จัดการ (เจ้าของผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด) ต้องรับผิดในบรรดาหนี้สินไม่จำกัด

-  สำหรับร้านค้าทะเบียนพาณิชย์เจ้าของรับผิดในบรรดาหนี้เพียงผู้เดียว

 

2.ค่าธรรมเนียมราชการในการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

- บริษัท (ทุนไม่เกิน 5 ล้าน)
6,630 บาท
- ห้างหุ้นส่วน (ทุนไม่เกิน 5 ล้าน)
1,350 บาท
- ทะเบียนพาณิชย์ (ทุนไม่ระบุ)
50 บาท

 

3.ความน่าเชื่อถือ

- บริษัทเป็นรูปแบบที่น่าเชื่อถือและได้รับความนิยมมากที่สุด

- ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยม จดทะเบียนง่าย ค่าใช้จ่ายน้อย

- ร้านค้าทะเบียนพาณิชย์การจัดตั้งไม่มีอะไรยุ่งยาก เหมาะสำหรับร้านค้าขนาดเล็ก

 

4.การทำบัญชีและการเสียภาษี

- บริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องทำบัญชีและเก็บเอกสารทางบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดเหมือนกัน

- ร้านค้าทะเบียนพาณิชย์ไม่ต้องทำบัญชีแต่สรรพากรบังคับทำสต๊อกสินค้า

- ทั้ง 3 รูปแบบ ต้องยื่นภาษีเงินได้ปีละ 2 ครั้ง เหมือนกัน (ครึ่งปีและประจำปี)

  คลิกดูคิวอาร์โค้ดเพิ่มเพื่อนใน LINE

 

ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทและจด VAT

 1.สำเนาบัตรประชาชนหุ้นส่วนอย่างน้อย 3 ท่าน พร้อมเบอร์โทรและอีเมล์ติดต่อ

 2.สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัท

 3.สำเนาบัตรประชาชนพยานอายุ 20 ปี ขึ้นไป 2 ท่าน พร้อมเบอร์โทร

 4.แผนที่ตั้งบริษัท

 5.ตราประทับบริษัท

 6.วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ

 7.สำเนาหนังสือสิทธิ์ หรือหนังสือสัญญาเช่า (กรณีเช่าสถานที่ในการจัดตั้งบริษัท)

 9.รูปถ่ายสถานประกอบการ

คลิกดูคิวอาร์โค้ดเพิ่มเพื่อนใน LINE

 

หรือให้เราติดต่อกลับในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป