จดทะเบียนบริษัทใช้เงินเท่าไหร่ | จดทะเบียนบริษัท ราคาหมาจ่าย

บริษัทจำกัด (Limited Company) เป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งกิจการ โดยแบ่งเงินทุนออกเป็นหุ้น กำหนดมูลค่าหุ้นละเท่าๆกัน ผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของกิจการมีหน้าที่รับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทุนเท่านั้น

บริษัทเป็นรูปแบบธุรกิจที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักอยู่ในกลุ่มธุรกิจ SME คือ มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท เพื่อได้สิทธิพิเศษทางภาษีที่ประหยัดกว่า

ข้อดีการจดทะเบียนบริษัท

1. บริษัทเป็นธุรกิจมีความน่าเชื่อสูงและได้รับความนิยมในปัจจุบัน การระดมทุนได้ง่าย

2. บริษัทบริหารงานโดยคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นจำกัดความรับผิดเฉพาะมูลค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบเท่านั้น

3. บริษัทคำนวณภาษีจากรายได้หักค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น กรณีขาดทุนก็ไม่ต้องจ่ายภาษี และผลขาดทุนยกไปเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดๆ ไป ได้สูงสุด 5 รอบบัญชี

4. บริษัท SMEs ได้รับสิทธิในการเสียภาษีในอัตราก้าวหน้า กำไร 300,000 บาทแรก ยกเว้นภาษีทั้งจำนวน

ข้อมูลที่ใช้จัดทำเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. สำเนาบัตรประชาชนหุ้นส่วนอย่างน้อย 3 ท่าน พร้อมเบอร์โทรศัพท์

2. อีเมล์และเบอร์โทรติดต่อบริษัท

3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัท

4. สำเนาบัตรประชาชนพยานอายุ 20 ปี ขึ้นไป 2 ท่าน พร้อมเบอร์โทรศัพท์

5. แผนที่ตั้งบริษัท

6. แบบตราประทับบริษัทเป็นไฟล์ภาพ

7. จำนวนทุนจดทะเบียน

8. จำนวนกรรมการและอำนาจการลงนามหน้าหนังสือรับรองบริษัท

9. สัดส่วนการถือหุ้นท่านละเท่าไหร่

10. วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจมีอะไรบ้าง

11. สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจ และของเจ้าบ้านที่ตั้งบริษัท

12. สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน หรือสำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของที่ตั้งบริษัท

     (กรณีไม่รุบุเจ้าบ้านในเล่มทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัท)

13.หนังสือสัญญาเช่า (กรณีเช่าสถานที่ในการใช้เป็นที่อยู่บริษัท)

14. รูปถ่ายสถานประกอบการ

    - ระยะไกลมุมหน้าตรงมุมกว้าง ให้เห็นลักษณะอาคารว่ามีกี่ชั้น เป็นบ้านเดี่ยว/ทาวน์เฮ้าส์/อาคารพาณิชย์

    - ระยะใกล้เห็นป้ายชื่อบริษัทและเลขที่บ้าน

    - รูปถ่ายภายใน

จดทะเบียนบริษัท ราคาเหมาจ่าย

รับจดทะเบียนบริษัท ราคาเหมาจ่าย พร้อมให้คำแนะนำด้านบัญชีและภาษีอย่างถูกต้อง บริการด้วยประสบการณ์ และทักษะความชำนาญในวิชาชีพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณอรไพลิน 

มือถือ 090 127 0586 | โทร 02-592-6015 

หรือฝากข้อความให้เราติดต่อกลับในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 377,179