รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พร้อมการให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจ เพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพ

การจดทะเบียนบริษัทจำกัด (Company Limited) เป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งกิจการ โดยแบ่งเงินลงทุนออกเป็นจำนวนหุ้น 

ผู้ลงทุนเราเรียกว่า "ผู้ถือหุ้น" เป็นเจ้าของกิจการ และมีหน้าที่รับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงินที่ตนได้ค้างชำระค่าหุ้นไว้เท่านั้น  

การเปิดบริษัทเป็นการวางแผนธุรกิจที่ดี ช่วยลดภาษี สร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มโอกาสรับงานที่ใหญ่ขึ้น

 

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท


 การจดทะเบียนบริษัทต้องมีผู้ก่อตั้งกี่คน?

 • ในการจดทะเบียนบริษัทต้องมีผู้ก่อตั้งและเป็นผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป หรือจะมีมากกว่านี้ก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนต้องจองซื้อหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้น ในวันประชุมจัดตั้งบริษัท  

 การจดทะเบียบริษัทมีกรรมการ 1 คน ได้ไหม?

 • ในวาระการประชุมจัดตั้งบริษัทสามารถลงมติแต่งตั้งกรรมการได้ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป หรือจะมีมากกว่านั้นก็ได้ กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทตามกฎหมาย  

 เอกสารจดทะเบียนบริษัทต้องมีอะไรบ้าง?

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน
 • สำเนาบัตรประชาชนพยาน 2 คน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นตั้งบริษัท
 • แผนที่ตั้งบริษัท  

 ตัวอย่างการกำหนดอำนาจกรรมการบริษัท

 • "กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ" 
 • "กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ" 
 • "กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท" 
 • "กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท" 
 • "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน" 
 • "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"  

 ทุนจดทะเบียนบริษัทควรกำหนดเท่าไหรดี?

 • ทุนจดทะเบียนบริษัทหรือเงินตั้งต้นกิจการ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมหลายด้านประกอบกัน เช่น ความน่าเชื่อถือ เงินที่ต้องลงทุนซื้อสินค้า เงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ ตลอดจนข้อบังคับที่ลูกค้ากำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ในการยื่นประมูลงาน ฯลฯ 
 • ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจ SME นิยมจดทะเบียนบริษัทด้วยเงินทุนจดทะเบียนนครั้งแรก ไม่เกิน 1 ล้านบาท และในวันประชุมจัดตั้งบริษัทจะเรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรก 25% ของมูลค่าหุ้น  

 การจดทะเบียนบริษัทต้องมีเงินในธนาคารไหม?

 • ในการจดทะเบียนบริษัทผู้ถือหุ้นสามารถระบุการลงทุนด้วยเงินสดได้และไม่ต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารแต่อย่างใด
 • ยกเว้นกรณีที่มีผู้ถือหุ้นบางรายเป็นชาวต่างชาติ  ต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารเพื่อประกอบการจดทะเบียนบริษัทด้วย  

 ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัทมีอะไรบ้าง?

 • การจดทะเบียนบริษัทสามารถระดมทุนได้ง่ายและจำนวนมาก
 • ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบจำกัดเฉพาะมูลค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบเท่านั้น
 • สามารถลงรายจ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น กรณีขาดทุนก็ไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้ประจำปี
 • บริษัทเป็นธุรกิจมีความน่าเชื่อสูง และได้รับความนิยมในปัจจุบัน  

 ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมตอนไหน?

 • ในกรณีที่มีลูกจ้างประจำ ทั้งแบบรายเดือน รายวัน หรือ Part Time ในสถานประกอบการตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป บริษัทต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมภายใน 30 วัน ณ สำนักงานประกันสังคมประจำจังหวัดที่กิจการตั้งอยู่ เพื่อให้พนักงานมีสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด 

 จดทะเบียนบริษัทต้องทำอย่างไร?

 • ให้คำแนะนำปรึกษาและยืนยันการทำงาน 
 • จองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท หลังทราบผลการจองชื่อ
 • ลูกค้าส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอจดทะเบียนมาทาง Line หรือ Email
 • นัดเซ็นต์เอกสารพร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมด
 • รับมอบอำนาจดำเนินตามแพคเกจที่ลูกค้าตกลงไว้
 • ส่งมอบเอกสารพร้อมใบเสร็จทั้งหมดให้ลูกค้า เป็นลำดับสุดท้าย  

ให้เราติดต่อหาคุณ

ในวันเปิดทำการถัดไป หรือภายใน 24 ชั่วโมง

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 510,828