รับจดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท เปิดบริษัท ราคาเหมาจ่าย พร้อมให้แนะนำปรึกษาก่อนตัดสินใจ

รับจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จัดตั้งบริษัท เปิดบริษัท ราคาเหมาจ่าย รับดำเนินการแทนทุกขั้นตอน บริการคุณภาพ ราคาคุ้มค่า บริการด้วยประสบการณ์และทักษะความชำนาญในวิชาชีพ ฟรีให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท งานบัญชีและภาษี เอกสารจัดตั้ง ฯลฯ

รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วประเทศ ราคาเหมาจ่าย 12,000 บาท

ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง และแถมฟรีตรายาง

รับมอบอำนาจดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

ลดความยุ่งยาก ไม่ต้องเดินทางเอง ปรึกษาที่เดียวจบ

บริการสำนักงานบัญชี จะช่วยเปิดมุมมองการบริหารธุรกิจผ่านคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อสร้างทางลัดให้ธุรกิจประสบความสำเร็จรวดเร็วขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก

 

การจดทะเบียนบริษัทจำกัด (Company Limited) เป็นรูปแบบการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีผู้ก่อตั้งตั้งแต่สามคนขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งกิจการ โดยแบ่งเงินลงทุนออกเป็นจำนวนหุ้น และต้องเรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกในวันจัดตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินทุนจดทะเบียน

จดทะเบียนบริษัท ..แบบไหนเหมาะกับคุณ?

จดทะเบียนบริษัท แพคเกจ 1 เหมาะสำหรับกิจการขนาดเล็กคาดว่ารายได้จะไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปี ไม่มีพนักงานประจำ หรือ เป็นธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ขายปุ๋ย, ขายพืช, ขายสัตว์, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์, ขนส่ง, ยารักษาสัตว์, อาหารสัตว์, ทำการเกษตร เป็นต้น

จดทะเบียนบริษัท แพคเกจ 2 เหมาะสำหรับกิจการขนาดกลางคาดว่ารายได้จะเกิน 1.8 ล้านต่อปี ธุรกิจที่ต้องการความน่าเชื่อถือ หรือ เป็นคู่ค้ากับภาครัฐ หรือ ธุรกิจที่ต้องลงทุนสูงในช่วงเริ่มต้น เช่น ธุรกิจโรงแรม สร้างอาคาร สร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร เป็นต้น กิจการเหล่านี้ควรเลือกจดภาษีมูลค่าเพิ่มทันทีเพื่อใช้สิทธิ์ในภาษีซื้อจากการลงทุน

จดทะเบียนบริษัทแพคเกจ 3 เหมาะสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเต็มรูปแบบ ต้องการจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบวงจร เป็นกิจการขนาดกลาง-ใหญ่ ต้องการความน่าเชื่อถือตั้งแต่เริ่มต้น มีพนักงานประจำตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทจำกัด


จดทะเบียนบริษัท ..คนเดียวได้ไหม?

การจดทะเบียนบริษัทต้องมีผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป โดยผู้ถือหุ้นทุกคนต้องจองซื้อหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น และในวันประชุมใหญ่จัดตั้งบริษัทสามารถลงมติแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจเพียงคนเดียวก็ได้ หรือจะมีกรรมการมากกว่าหนึ่งคนก็ได้

ใช้บ้านเป็นโฮมออฟฟิศ ..ทำยังไง?

กรณีที่ผู้ประกอบการใช้บ้านตนเองเป็นโฮมออฟฟิศในการจดทะเบียนเปิดบริษัทใหม่ ก็สามารถจัดทำได้ หลักการของการจดจัดตั้งเป็นสถานประกอบการคือ ต้องมีทะเบียนบ้านเพื่อแสดงหลักฐานของแหล่งที่ตั้งว่ามีตัวตนอยู่จริง ไม่จำเป็นต้องจัดสถานที่เป็นลักษณะออฟฟิศอย่างชัดเจนก็ได้

โดยจะต้องมีการจัดทำหนังสือยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ ให้กับทางเจ้าของบ้านเซ็นยินยอมพร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น ทะเบียนบ้านหน้าที่ระบุชื่อเจ้าบ้าน, หนังสือสัญญาซื้อขาย, สำเนาฉโนดที่ดิน เป็นต้น

การจดทะเบียนบริษัท ..ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 ท่าน

สำเนาบัตรประชาชนพยาน 2 ท่าน

สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้จดทะเบียนบริษัท

แผนที่ตั้งบริษัทโดยสังเขป

หนังสือยอมให้ใช้สถานที่ ..จดทะเบียนบริษัท?

กรณีที่ผู้ประกอบการใช้บ้านตนเองเป็นโฮมออฟฟิศในการเปิดบริษัทใหม่ ก็สามารถจัดทำได้ หลักการของการจดจัดตั้งเป็นสถานประกอบการคือ ต้องมีทะเบียนบ้านเพื่อแสดงหลักฐานของแหล่งที่ตั้งว่ามีตัวตนอยู่จริง ไม่จำเป็นต้องจัดสถานที่เป็นลักษณะออฟฟิศอย่างชัดเจนก็ได้ โดยจะต้องมีการจัดทำหนังสือยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการให้กับทางเจ้าของบ้านเซ็นยินยอมพร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น ทะเบียนบ้านหน้าที่ระบุชื่อเจ้าบ้าน / หนังสือสัญญาซื้อขาย / สำเนาโฉนดที่ดิน

ค่าธรรมเนียมจัดตั้งบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ..มีอะไรบ้าง?

 ค่าธรรมเนียมหนังสือบริคณห์สนธิ 500 บาท

 ค่าธรรมเนียมทุนจดทะเบียน 5,000 บาท

 ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง 200 บาท

 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน 100 บาท

ค่าธรรมเนียมคัดสำเนา 350 บาท

 ค่าอากรแสตมป์ 210 บาท

อำนาจกรรมการ ..กำหนดอย่างไรได้บ้าง?

 กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ

 กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ

 กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

 กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

 กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

 กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ทุนจดทะเบียนบริษัทควรกำหนดเท่าไหร่ดี?

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนตั้งต้นไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อให้ได้สิทธิพิเศษของ SME ในการจ่ายภาษีสรรพากรที่ถูกกว่ากิจการขนาดใหญ่ การกำหนดทุนจดทะเบียน หรือเงินตั้งต้นบริษัท ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมหลายด้านประกอบกัน เช่น ความน่าเชื่อถือ เงินที่ต้องลงทุนสต๊อคสินค้า เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ตลอดจนเงื่อนไขที่คู่ค้ากำหนดในการยื่นเสนอราคา เป็นต้น

ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัทมีอะไรบ้าง?

 การจดทะเบียนบริษัท ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือต่อคู่ค้าและการระดมเงินลงทุนทำได้ง่าย

 ผู้ลงทุน หรือผู้ถือหุ้นรับ ผิดชอบจำกัดเฉพาะมูลค่าหุ้นที่ลงทุน หรือค่าหุ้นที่ยังค้างชำระเท่านั้น

 สามารถลงรายจ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น กรณีขาดทุนก็ไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้ประจำปี

ผลขาดทุนสามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดๆ ไป (ได้สุงสุดถึง 5 รอบบัญชี)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT ควรจดตอนไหนดี?

กรณีเป็นเป็นกิจการขนาดเล็กคาดว่ารายได้ต่อปียังไม่เกิน 1.8 ล้าน ยังไม่ต้องจด VAT ก็ได้ เพราะการจัดทำเอกสารภาษีทำได้ง่ายกว่า เสียค่าทำบัญชีถูกกว่า เป็นต้น

 กรณีลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี หรือ เป็นคู่ค้ากับภาครัฐ หรือ มีเงื่อนไขในการเปิด Vander ว่าต้องมี ภพ.20 (หมายถึงเขาต้องการผู้ขายที่จด VAT และสามารถออกใบกำกับภาษีได้เท่านั้น) กรณีอย่างนี้แม้รายได้ไม่ถึง 1.8 ล้าน ก็ต้องจด VAT ทันที เพื่อให้มีโอกาสขายสินค้า

 กรณีที่ธุรกิจต้องลงทุนในทรัพย์สินในช่วงเริ่มต้นมูลค่าสูง เช่น ก่อสร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร สร้างโรงแรม กิจการเหล่านี้ควรจด VAT ทันที เพื่อได้ใช้สิทธิในภาษีซื้อในอนาคต

 หลักการทั่วไปของภาษีมูลค่าเพิ่ม “ภาษีขาย” หัก “ภาษีซื้อ”  เท่ากับ “ภาษีที่ต้องจ่าย”กรณีที่ภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย เราเรียกว่า “ลูกหนี้สรรพากร” เป็นเครดิตภาษีที่จะนำไปใช้ในเดือนถัดๆ ไปจนกว่าจะหมด

ประกันสังคม ต้องจดตอนไหน?

ในกรณีที่มีลูกจ้างประจำทั้งแบบรายเดือน รายวัน หรือ Part Time ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป บริษัทต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม ภายใน 30 วัน ณ สำนักงานประกันสังคมประจำจังหวัดที่กิจการตั้งอยู่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณเติ้ล 090-127-0586

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 540,231