รับจดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท เปิดบริษัท ราคาเหมาจ่าย พร้อมให้แนะนำปรึกษาก่อนตัดสินใจ

รับจดทะเบียนเปิดบริษัท ราคาประหยัด ฟรีตรายาง พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน บริการคุณภาพ​ ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ​ มากประสบการณ์วิชาชีพ 

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับเราจะช่วยให้การเริ่มธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย สะดวก คุัมค่าและได้ประโยชน์สูงสุด เสริมบริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท, ระเบียบข้อบังคับของบริษัท, การกำหนดอำนาจกรรมการ, เอกสารประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ตลอดจนการแนะนำวิธีเสียภาษีสรรพากรที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

การจดทะเบียนบริษัทเป็นการวางแผนธุรกิจที่ดีในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัทจำกัดในกลุ่ม SME จะช่วยลดภาษีเงินได้จากการดำเนินงานของนิติบุคคล สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่คู่ค้า เพิ่มโอกาสในการรับงานและเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินเพื่อขยายกิจการในอนาคต 

จดทะเบียนบริษัทต้องใช้เงินเท่าไหร่? 

 จดทะเบียนบริษัท ราคา 12,000 บาท
 • จดทะเบียนจัดตั้งและขอมีเลขผู้เสียภาษี 
 จดทะเบียนบริษัท ราคา 15,000 บาท 
 • จดทะเบียนจัดตั้งและขอมีเลขผู้เสียภาษี
 • จดภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากร 
 จดทะเบียนบริษัท ราคา 18,000 บาท
 • จดทะเบียนจัดตั้งและขอมีเลขผู้เสียภาษี
 • จดภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากร
 • จดะเบียนนายจ้างประกันสังคม 

จองชื่อจดทะเบียนบริษัท 

เรามีบริการตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่า "ชื่อกิจการที่ท่านต้องการ" ไม่เหมือนหรือคล้ายกับกิจการอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ท่านที่สนใจเปิดบริษัทกับเรา บริการจองชื่อนิติบุคคล ..ฟรีค่ะ! 

ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนบริษัท  

1. ค่าบริการจดทะเบียนบริษัท 5,540 บาท  

2. ค่าธรรมเนียมจัดตั้งบริษัท 6,460 บาท  

3. ค่าบริการจัดทำตรายาง ฟรี!! 

การจดทะเบียนบริษัทจำกัด (Company Limited) เป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งกิจการ โดยแบ่งเงินลงทุนออกเป็นจำนวนหุ้น 

ผู้ลงทุนเราเรียกว่า "ผู้ถือหุ้น" เป็นเจ้าของกิจการ และมีหน้าที่รับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงินที่ตนได้ค้างชำระค่าหุ้นไว้เท่านั้น 

บริการจดทะเบียนบริษัทพร้อมการแนะนำปรึกษากฎหมายหุ้นส่วนบริษัทและภาษีสรรพากรที่เกี่ยวข้อง บริการของเราช่วยให้การเริ่มธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย สะดวก คุัมค่า และได้ประโยชน์สูงสุด

จดทะเบียนบริษัทต้องทำอย่างไร?

1. ให้คำแนะนำปรึกษาและยืนยันการทำงาน

2. จองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. ชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท หลังทราบผลการจองชื่อ

4. ลูกค้าส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอจดทะเบียนมาทาง Line หรือ Email

5. นัดเซ็นต์เอกสารพร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมด

6. รับมอบอำนาจดำเนินตามแพคเกจที่ลูกค้าตกลงไว้

7. ส่งมอบเอกสารพร้อมใบเสร็จทั้งหมดให้ลูกค้า เป็นลำดับสุดท้าย 


Tags : จดทะเบียน หจก ใช้เงินเท่าไหร่ | จดทะเบียนบริษัทต้องทำอย่างไร | จ้างสำนักงานรับทำบัญชีที่ไหนดี  

ให้เราติดต่อหาคุณ

ในวันเปิดทำการถัดไป หรือภายใน 24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลดใบเสนอราคาจดทะเบียนบริษัท

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท


 การจดทะเบียนบริษัทต้องมีผู้ก่อตั้งกี่คน?

 • ในการจดทะเบียนบริษัทต้องมีผู้ก่อตั้งและเป็นผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป หรือจะมีมากกว่านี้ก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนต้องจองซื้อหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้น ในวันประชุมจัดตั้งบริษัท 

 

 การจดทะเบียบริษัทมีกรรมการ 1 คน ได้ไหม?

 • ในวาระการประชุมจัดตั้งบริษัทสามารถลงมติแต่งตั้งกรรมการได้ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป หรือจะมีมากกว่านั้นก็ได้ กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทตามกฎหมาย

 

 เอกสารจดทะเบียนบริษัทต้องมีอะไรบ้าง?

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน
 • สำเนาบัตรประชาชนพยาน 2 คน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นตั้งบริษัท
 • แผนที่ตั้งบริษัท 

 

 ตัวอย่างการกำหนดอำนาจกรรมการบริษัท

 • "กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ" 
 • "กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ" 
 • "กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท" 
 • "กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท" 
 • "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน" 
 • "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"  

 

 ทุนจดทะเบียนบริษัทควรกำหนดเท่าไหรดี?

 • ทุนจดทะเบียนบริษัทหรือเงินตั้งต้นกิจการ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมหลายด้านประกอบกัน เช่น ความน่าเชื่อถือ เงินที่ต้องลงทุนซื้อสินค้า เงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ ตลอดจนข้อบังคับที่ลูกค้ากำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ในการยื่นประมูลงาน ฯลฯ 
 • ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจ SME นิยมจดทะเบียนบริษัทด้วยเงินทุนจดทะเบียนนครั้งแรก ไม่เกิน 1 ล้านบาท และในวันประชุมจัดตั้งบริษัทจะเรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรก 25% ของมูลค่าหุ้น

 

 การจดทะเบียนบริษัทต้องมีเงินในธนาคารไหม?

 • ในการจดทะเบียนบริษัทผู้ถือหุ้นสามารถระบุการลงทุนด้วยเงินสดได้และไม่ต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารแต่อย่างใด
 • *ยกเว้นกรณีที่มีผู้ถือหุ้นบางรายเป็นชาวต่างชาติ  ต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารเพื่อประกอบการจดทะเบียนบริษัทด้วย 

 

 ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัทมีอะไรบ้าง?

 • การจดทะเบียนบริษัทสามารถระดมทุนได้ง่ายและจำนวนมาก
 • ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบจำกัดเฉพาะมูลค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบเท่านั้น
 • สามารถลงรายจ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น กรณีขาดทุนก็ไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้ประจำปี
 • บริษัทเป็นธุรกิจมีความน่าเชื่อสูง และได้รับความนิยมในปัจจุบัน

 

 ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมตอนไหน?

 • *ในกรณีที่มีลูกจ้างประจำ ทั้งแบบรายเดือน รายวัน หรือ Part Time ในสถานประกอบการตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป บริษัทต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมภายใน 30 วัน ณ สำนักงานประกันสังคมประจำจังหวัดที่กิจการตั้งอยู่ เพื่อให้พนักงานมีสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด 

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 501,919