รับจดทะเบียนบริษัท ราคา 12,000 บาท พร้อมแนะนำปรึกษาก่อนตัดสินใจ

การจดทะเบียนบริษัทจำกัด (Company Limited) เป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งกิจการ โดยแบ่งเงินลงทุนออกเป็นจำนวนหุ้น

ผู้ลงทุนเราเรียกว่า "ผู้ถือหุ้น" มีหน้าที่รับผิดชอบเพียงจำนวนเงินที่ตนได้ลงทุนไว้เท่านั้น หรือไม่เกินกว่าค่าหุ้นยังที่ค้างชำระไว้

บริษัทจำกัดเป็นรูปแบบธุรกิจที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อได้สิทธิพิเศษทางภาษีที่ประหยัดกว่า สร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อกู้ยืมสำหรับขยายกิจการในอนาคต

จดทะเบียนบริษัทต้องใช้เงินเท่าไหร่?

1.ค่าบริการจดทะเบียนบริษัท 5,640.-
2.ค่าธรรมเนียมราชการ+อื่นๆ 6,360.-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 12,000.-


รับจดทะเบียนบริษัท ราคา 12,000 บาท เหมาจ่ายรวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว แถมฟรีตรายางหมึกในตัว 1 อัน บริการคุณภาพ แนะนำปรึกษากฎหมายหุ้นส่วนบริษัทประกอบการตัดสินใจ อำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน พร้อมรับมอบอำนาจไปดำเนินการจดทะเบียนแทนลูกค้า

FAQ คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท


1. การจดทะเบียนบริษัท ต้องมีผู้ก่อตั้งกี่คน?

ในการจดทะเบียนบริษัทต้องมีผู้ก่อตั้งและเป็นผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป โดยผู้ถือหุ้นทุกคนต้องจองซื้อหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้น

 

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท มีอะไรบ้าง?

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิเกณฑ์ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท

ค่ารับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท

 

3. ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัท มีอะไรบ้าง?

การจดทะเบียนบริษัทสามารถระดมทุนได้ง่ายและจำนวนมาก

ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบจำกัดเฉพาะมูลค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบเท่านั้น

สามารถลงรายจ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น กรณีขาดทุนก็ไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้ประจำปี

บริษัทเป็นธุรกิจมีความน่าเชื่อสูง และได้รับความนิยมในปัจจุบัน

 

4. ตัวอย่างการกำหนดอำนาจกรรมการ

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ

กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

 

5. ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

สำเนาบัตรประชาชนหุ้นส่วนอย่างน้อย 3 ท่าน พร้อมเบอร์โทรศัพท์

สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัท

สำเนาบัตรประชาชนพยานอายุ 20 ปี ขึ้นไป 2 ท่าน พร้อมเบอร์โทรศัพท์

แผนที่ตั้งบริษัท

 

6. ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม ตอนไหน?

ในกรณีที่มีลูกจ้างประจำ ทั้งแบบรายเดือน รายวัน หรือ Part Time ในสถานประกอบการตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป บริษัทต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมภายใน 30 วัน ณ สำนักงานประกันสังคมประจำจังหวัดที่กิจการตั้งอยู่ เพื่อให้พนักงานมีสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด

 

7. ความแตกต่างระหว่างการจดทะเบียนบริษัท กับห้างหุ้นส่วน

ด้านค่าใช้จ่าย การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนถูกกว่าบริษัท

ด้านเอกสาร การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนใช้เอกสารน้อยกว่าบริษัท

ด้านข้อกฎหมาย ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีความรับผิดชอบที่ดีกว่าห้างหุ้นส่วน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป
Visitors: 1,760,918