จดทะเบียนบริษัทต้องทำอย่างไร | จดทะเบียนบริษัทต้องใช้เงินเท่าไหร่ | ข้อดีการจดทะเบียนบริษัท SMEs

จดทะเบียนบริษัท (Company Limited ) เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งกิจการ โดยแบ่งเงินทุนออกเป็นหุ้นๆ กำหนดมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของกิจการมีหน้าที่รับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทุนเท่านั้น

การจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักอยู่ในกลุ่มธุรกิจ SME คือ มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท เพื่อได้สิทธิพิเศษทางภาษีที่ประหยัดกว่า 

แพคเกจ จดทะเบียนบริษัท ราคาเหมาจ่าย

รวมค่าธรรมเนียม ฟรีตรายาง พร้อมรับดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

 

ข้อพิจารณาเลือกแพคเกจบริการ 

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท Package#1 ราคา 12,000 บาท

เหมาะสำหรับกิจการขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปี สามารถเลือกไม่จดมูลค่าเพิ่มได้ และกรณีที่ยังไม่มีพนักงานประจำ ก็ไม่ต้องจดทะเบียนนายจ้างประกันสังคม 

หรือธุรกิจของคุณเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย เช่น ขนส่ง ขายสัตว์ ขายปุ๋ย ขายพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น 

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท Package#2 ราคา 15,000 บาท

เหมาะสำหรับสำหรับกิจการขนาดกลางที่คาดว่ารายได้จะเกิน 1.8 ล้านต่อปี และต้องการสร้างธุรกิจที่น่าเชื่อถือ หรือเป็นคู่ค้าภาครัฐ หรือเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนสูง 

เช่น ธุรกิจโรงแรม สร้างอาคาร สร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร คุณควรวางแผนภาษีตั้งแต่เริ่มต้นโดยการขอจดภาษีมูลค่าเพิ่มทันที เพื่อใช้สิทธิ์ในการเครดิตภาษีซื้อที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท Package#3 ราคา 18,000 บาท

เหมาะสำหรับสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเต็มรูปแบบต้องใช้บริการจดทะเบียนธุรกิจครบวงจรทั้งจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และจดทะเบียนประกันสังคม (กรณีที่มีลูกจ้างประจำตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป) 

ข้อดีการจดทะเบียนบริษัท 

 1. บริษัทเป็นธุรกิจมีความน่าเชื่อสูงและได้รับความนิยมในปัจจุบัน การระดมทุนได้ง่าย 

 2. บริษัทบริหารงานโดยคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นจำกัดความรับผิดเฉพาะมูลค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบเท่านั้น 

 3. บริษัทคำนวณภาษีจากรายได้หักค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น กรณีขาดทุนก็ไม่ต้องจ่ายภาษี และผลขาดทุนยกไปเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดๆ ไปได้สูงสุด 5 รอบบัญชี 

 4. บริษัท SMEs ได้รับสิทธิในการเสียภาษีในอัตราก้าวหน้า กำไร 300,000 บาทแรก ยกเว้นภาษีทั้งจำนวน 

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท 

 1. จองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 2. ชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท และส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอ 

 3. นัดเซ็นต์เอกสารพร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ 

 4. ดำเนินการจดทะเบียนตามแพคเกจที่ตกลงไว้ 

 6. เสร็จส่งมอบเอกสารพร้อมใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าทั้งหมด

ฝ่ายจดทะเบียนธุรกิจ

มือถือ 090-127-0586

Line ID : suptle.t

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 427,485