จดทะเบียนบริษัท ราคาเหมาจ่าย รวมค่าธรรมเนียมและตรายาง พร้อมรับดำเนินการแทนทุกขั้นตอน บริการคุณภาพ​ ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ​ มากประสบการณ์วิชาชีพ

บริการจดทะเบียนบริษัท ครบวงจร พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา การวางแผนภาษี เงินทุนจดทะเบียน ระเบียบข้อบังคับ เอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริการเป็นมืออาชีพ มีมาตรฐาน งานถูกต้อง รวดเร็วทันเวลา มือถือ 090-127-0586

บริษัทจำกัด (Limited Company) เป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งกิจการ โดยแบ่งเงินทุนออกเป็นหุ้น กำหนดมูลค่าหุ้นละเท่าๆกัน ผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของกิจการมีหน้าที่รับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทุนเท่านั้น บริษัทเป็นรูปแบบธุรกิจที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักอยู่ในกลุ่มธุรกิจ SME คือ มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท เพื่อได้สิทธิพิเศษทางภาษีที่ประหยัดกว่าและเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือต่อคู่ค้า

ข้อดีการจดทะเบียนบริษัท

บริษัทสามารถระดมทุนได้ง่ายและมาก 

ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบจำกัดเฉพาะมูลค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบ 

สามารถลงรายจ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกรณีขาดทุนก็ไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้ 

บริษัทเป็นธุรกิจมีความน่าเชื่อสูงและได้รับความนิยมในปัจจุบัน 

จดทะเบียนบริษัทใช้เงินเท่าไหร่

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

1. ตั้งชื่อบริษัทที่ต้องการใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

3. จัดให้มีการจองซื้อหุ้นบริษัทและนัดประชุมผู้ถือหุ้น

4. การจัดประชุมเพื่อจัดตั้งจดทะเบียนบริษัท

5. เลือกคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินงานของบริษัท

6. ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท

7. รับใบสำคัญและหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

มือถือ 090-127-0586 

ให้เราติดต่อหาคุณ

ในวันเปิดทำการถัดไป หรือภายใน 24 ชั่วโมง

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 489,172