รับจดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท เปิดบริษัท ราคาเหมาจ่าย พร้อมให้แนะนำปรึกษาก่อนตัดสินใจฟรี

การจดทะเบียนบริษัท (Company Limited) เป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป ร่วมกันจัดตั้งกิจการ โดยแบ่งเงินลงทุนออกเป็นจำนวนหุ้น ผู้ลงทุนเราเรียกว่า "ผู้ถือหุ้น" เป็นเจ้าของกิจการ และมีหน้าที่รับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทุนที่ตนได้จองซื้อหุ้นไว้เท่านั้น

ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนบริษัท?

เพิ่มเพื่อนไว้ก่อน สอบถามทีหลังได้ค่ะ 

จองชื่อบริษัท/จองชื่อนิติบุคคล

จดทะเบียนบริษัทต้องทำอย่างไร? 

1. ตั้งชื่อและจองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2. จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ จองซื้อหุ้น ประชุมจัดตั้งบริษัท เลือกกรรมการ (เสร็จภายในวันเดียว)

3. ยื่นเจัดตั้งต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

4. ชำระค่าธรรมเนียมจัดตั้งบริษัท

5. เมื่อดำเนิการเสร็จแล้วจะได้รับ หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

จดทะเบียนบริษัทต้องใช้เงินเท่าไหร่?

1. ค่าบริการจดทะเบียนบริษัท 5,540 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมจัดตั้งบริษัท 6,460 บาท 

3. ค่าบริการจัดทำตรายาง ฟรี!! 

ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัท

1. บริษัทสามารถระดมทุนได้ง่ายและมาก

2. ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบจำกัดเฉพาะมูลค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบ

3. สามารถลงรายจ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น กรณีขาดทุนก็ไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้

4. บริษัทเป็นธุรกิจมีความน่าเชื่อสูงและได้รับความนิยมในปัจจุบัน 

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท


 การจดทะเบียนบริษัทต้องมีผู้ก่อตั้งกี่คน?

 • ในการจดทะเบียนบริษัทต้องมีผู้ก่อตั้ง และเป็นผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป หรือจะมีมากกว่านี้ก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนต้องจองซื้อหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้น ในวันประชุมจัดตั้งบริษัท 

 

 การจดทะเบียบริษัทมีกรรมการ 1 คน ได้ไหม?

 • ในวาระการประชุมจัดตั้งบริษัทสามารถลงมติแต่งตั้งกรรมการได้ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป หรือจะมีมากกว่านั้นก็ได้ กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทตามกฎหมาย

 

 เอกสารจดทะเบียนบริษัทต้องมีอะไรบ้าง?

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้ง 3 คน
 • สำเนาบัตรประชาชนพยาน 2 คน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นตั้งบริษัท
 • แผนที่ตั้งบริษัท 

 

 ตัวอย่างการกำหนดอำนาจกรรมการบริษัท

 • กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ
 • กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ
 • กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
 • กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
 • กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
 • กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท  

 

 ทุนจดทะเบียนบริษัทควรกำหนดเท่าไหรดี?

 • ทุนจดทะเบียนบริษัท หรือที่เรียกกันว่าเงินตั้งต้นธุรกิจ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมหลายด้านประกอบกัน เช่น ความน่าเชื่อถือ เงินที่ต้องซื้อสินค้า เงินที่ต้องลงทุนเพื่อมาทำธุรกิจ ตลอดจนข้อบังคับที่ลูกค้ากำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ในการยื่นประมูลงาน 
 • ปัจจุบันนิยมจดทะเบียนบริษัทด้วยเงินทุนจดทะเบียนนครั้งแรก ไม่เกิน 1 ล้านบาท และในวันประชุมจัดตั้งบริษัทจะเรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรก 25% ของมูลค่าหุ้น

 

 การจดทะเบียนบริษัทต้องมีเงินในธนาคารไหม?

 • ในการจดทะเบียนบริษัทผู้ถือหุ้นสามารถระบุการลงทุนด้วยเงินสดได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารแต่อย่างใด
 • ยกเว้น กรณีที่มีผู้ถือหุ้นบางรายเป็นชาวต่างชาติ เช่นนี้ต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารเพื่อประกอบการจดทะเบียนบริษัทด้วย 

 

 ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัทมีอะไรบ้าง?

 • การจดทะเบียนบริษัทสามารถระดมทุนได้ง่ายและจำนวนมาก
 • ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบจำกัดเฉพาะมูลค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบเท่านั้น
 • สามารถลงรายจ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น กรณีขาดทุนก็ไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้ประจำปี
 • บริษัทเป็นธุรกิจมีความน่าเชื่อสูง และได้รับความนิยมในปัจจุบัน

 

 ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมตอนไหน?

 • ในกรณีที่มีลูกจ้างประจำทั้งแบบ รายเดือน รายวัน และ Part Time ในสถานประกอบการตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป บริษัทต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมภายใน 30 วัน ณ สำนักงานประกันสังคมประจำจังหวัดที่กิจการตั้งอยู่ เพื่อให้พนักงานมีสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด 

เพิ่มเพื่อนไว้ก่อน สอบถามทีหลังได้ค่ะ 

จองชื่อบริษัท/จองชื่อนิติบุคคล

ให้เราติดต่อหาคุณ

ในวันเปิดทำการถัดไป หรือภายใน 24 ชั่วโมง

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 496,033