จดทะเบียนบริษัทต้องทำอย่างไร | จดทะเบียนบริษัทต้องใช้เงินเท่าไหร่ | ข้อดีการจดทะเบียนบริษัทSMEs

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งกิจการ โดยแบ่งเงินทุนออกเป็นหุ้น กำหนดมูลค่าหุ้นละเท่าๆกัน ผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของกิจการมีหน้าที่รับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทุนเท่านั้น

บริษัทเป็นรูปแบบธุรกิจที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักอยู่ในกลุ่มธุรกิจ SME คือ มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท เพื่อได้สิทธิพิเศษทางภาษีที่ประหยัดกว่า 

ข้อดีการจดทะเบียนบริษัท

 1. บริษัทเป็นธุรกิจมีความน่าเชื่อสูงและได้รับความนิยมในปัจจุบัน การระดมทุนได้ง่าย

 2. บริษัทบริหารงานโดยคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นจำกัดความรับผิดเฉพาะมูลค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบเท่านั้น

 3. บริษัทคำนวณภาษีจากรายได้หักค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น กรณีขาดทุนก็ไม่ต้องจ่ายภาษี และผลขาดทุนยกไปเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดๆ ไปได้สูงสุด 5 รอบบัญชี

 4. บริษัท SMEs ได้รับสิทธิในการเสียภาษีในอัตราก้าวหน้า กำไร 300,000 บาทแรก ยกเว้นภาษีทั้งจำนวน 

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

 1. จองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 2. ชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท และส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอ 

 3. นัดเซ็นต์เอกสารพร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ 

 4. ดำเนินการจดทะเบียนตามแพคเกจที่ตกลงไว้ 

 6. เสร็จส่งมอบเอกสารพร้อมใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าทั้งหมด 

เปรียบเทียบราคาจดทะเบียนบริษัท

ข้อควรพิจารณาการเลือกรูปแบบธุรกิจการค้าให้เหมาะสม

ฝ่ายจดทะเบียนธุรกิจ

มือถือ 090-127-0586

Line ID : suptle.t

รับจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท #เปิดบริษัท และ #เปิดหจก ราคาเหมาจ่าย รวมค่าธรรมเนียมและตรายาง รับมอบอำนาจดำเนินการแทนทุกขั้นตอน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาด้านภาษีจากผู้เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อสร้างทางลัดให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 402,058