บริการจดทะเบียนบริษัท | การเปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท การจัดตั้งบริษัท | ราคาเหมาจ่าย รวมค่าธรรมเนียมและตรายาง พร้อมรับดำเนินการแทนทุกขั้นตอน บริการคุณภาพ ราคาคุ้มค่า บริการด้วยประสบการณ์และความชำนาญในวิชาชีพ โทร.090-127-0586

การจดทะเบียนบริษัท (Company Limited) เป็นการจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกันก่อตั้งในครั้งแรก มีการตกลงเข้าร่วมทุนโดยกำหนดเงินลงทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนได้ลงทุนในหุ้น หรือจำนวนเงินที่ยังชำระไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือในบริษัทจำกัดเท่านั้น บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใช้คำนำหน้าว่า "บริษัท" และคำว่า "จำกัด" ต่อท้ายชื่อ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

เบอร์โทร02-592-6015

คุณเติ้ล090-127-0586

 

จดทะเบียนบริษัทใช้เงินเท่าไหร่

ข้อดีการจดทะเบียนบริษัท 

1. การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้การประกอบธุรกิจ การระดมทุนสามารถทำได้ง่าย 

2. กรรมการเป็นผู้รับมอบอำนาจในการบริหารงานของบริษัท ส่วนผู้ถือหุ้นจะรับผิดชอบและจำกัดความรับผิดเฉพาะมูลค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบเท่านั้น 

3. การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท [คำนวณจากรายได้ หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น] กรณีขาดทุนก็ไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด และผลขาดทุนยังสามารถยกไปเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดๆ ไปได้ สูงสุดถึง 5 รอบบัญชี 

4. บริษัทขนาดเล็ก หรือ SME ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีคือ กำไร 300,000 บาทแรก ยกเว้นภาษีทั้งจำนวน 

ขั้นตอนการให้บริการของเรา

1. ชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท พร้อมส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอจัดตั้ง

2. จองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3. นัดเซ็นต์เอกสาร พร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ 

4. ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งตามแพคเกจที่ตกลงไว้ 

5. ส่งมอบเอกสารจัดตั้งพร้อมใบเสร็จราชการให้ลูกค้า

ใบเสนอราคาจดทะเบียนบริษัท

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

เบอร์โทร  02-592-6015

คุณเติ้ล  090-127-0586

สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ คลิก >>

ให้เราติดต่อหาคุณ

ในวันเปิดทำการถัดไป หรือภายใน 24 ชั่วโมง
Visitors: 478,969