รับจดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท เปิดบริษัท พร้อมปรึกษาการวางแผนบัญชีภาษี

การจดทะเบียนบริษัทจำกัดเป็นรูปแบบการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีผู้ก่อตั้งตั้งแต่สามคนขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งกิจการ โดยแบ่งเงินลงทุนออกเป็นจำนวนหุ้น

และต้องเรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกในวันจัดตั้งไม่น้อยกว่า 25% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

เบอร์โทร. 090-127-0586

ติดต่อ สอบถาม จองชื่อนิติบุคคล

รับจดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท เปิดบริษัท ราคาเหมาจ่าย พร้อมให้แนะนำปรึกษาก่อนตัดสินใจ

จดบริษัท แพคเกจ 1 เหมาะสำหรับกิจการขนาดเล็กที่คาดว่ารายได้จะไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปี หรือกิจการที่ยังไม่มีพนักงานประจำ หรือธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ขายปุ๋ย, ขายพืช, ขายสัตว์, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์, ขนส่ง, ยารักษาสัตว์, อาหารสัตว์, ทำการเกษตร เป็นต้น

จดบริษัท แพคเกจ 2 เหมาะสำหรับกิจการขนาดกลางที่คาดว่ารายได้จะเกิน 1.8 ล้านต่อปี ธุรกิจที่ต้องการความน่าเชื่อถือ หรือ เป็นคู่ค้ากับภาครัฐ หรือธุรกิจที่ต้องลงทุนสูงในช่วงเริ่มต้น เช่น ธุรกิจโรงแรม สร้างอาคาร สร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร เป็นต้น กิจการเหล่านี้ควรเลือกจดภาษีมูลค่าเพิ่มทันทีเพื่อใช้สิทธิ์ในภาษีซื้อจากการลงทุน

จดบริษัท แพคเกจ 3 เหมาะสำหรับกิจการที่ดำเนินงานเต็มรูปแบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกิจการขนาดกลาง-ใหญ่ ต้องการความน่าเชื่อถือตั้งแต่เริ่มต้น มีพนักงานประจำตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

การจดทะเบียนบริษัทต้องใช้เงินประมาณ 12,000 บาท 1.ค่าบริการจดทะเบียนบริษัท  5,000 บาท 2.ค่าธรรมเนียมทุนจดทะเบียนบริษัท ,360 บาท 3.ค่าทำตราประทับบริษัทและอื่นๆ 640 บาท

วิธีการและขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

1. บริการจองชื่อจดบริษัทกับเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2. ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พร้อมชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท

3. นัดผู้ก่อตั้งเซ็นอนุมัติเอกสาร พร้อมชำระค่าบริการงวดสุดท้าย

4. รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียนบริษัท ตามแพคเกจที่ตกลงไว้

5. ส่งมอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทให้ลูกค้า พร้อมใบเสร็จราชการ

รูปแบบการจดทะเบียนของธุรกิจ SME

บุคคลธรรมดาจดทะเบียนในนามร้านค้าทะเบียนพาณิชย์ โดยมีเจ้าของคนเดียว มีความคล่องตัวสูงในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ

นิติบุคคลมีหุ้นส่วนในการร่วมตัดสินใจ มีการวางแผนภาษีเพื่อการลดหย่อนต่างๆ มีความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ ทั้งกับคู่ค้าและสถาบันการเงิน 

ข้อดี-ข้อเสีย ของรูปแบบธุรกิจแต่ละประเภท

1. ความรับผิดชอบ

ร้านค้าทะเบียนพาณิชย์ เจ้าของรับผิดในหนี้สินเต็มจำนวนเพียงผู้เดียว

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หุ้นส่วนผู้จัดการที่มีอำนาจลงนาม ต้องรับผิดชอบในหนี้สินไม่จำกัด

 บริษัทจำกัด ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะรับผิดชอบเพียงมูลค่าหุ้นที่ถือหรือค้างชำระเท่านั้น 

 

2. ค่าธรรมเนียมราชการในการจดทะเบียนจัดตั้ง

ร้านค้าทะเบียนพาณิชย์ ทุนจดทะเบียนไม่ระบุ ค่าธรรมเนียม 50 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้าน ค่าธรรมเนียม 1,460 บาท

 บริษัทจำกัด ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้าน ค่าธรรมเนียม 6,360 บาท

3. ความน่าเชื่อถือ

 บริษัทเป็นรูปแบบที่น่าเชื่อถือและได้รับความนิยมมากที่สุด

 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยม จดทะเบียนง่าย ค่าใช้จ่ายน้อย

 ร้านค้าทะเบียนพาณิชย์ การจัดตั้งไม่มีอะไรยุ่งยาก เหมาะสำหรับร้านค้าขนาดเล็ก

 

4. การทำบัญชีและการเสียภาษีธุรกิจ

บริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องทำบัญชีและเก็บเอกสารบัญชีตามกฎหมายเหมือนกัน ใช้อัตราภาษีเดียวกัน ลงค่าใช้จ่ายตามจริงที่มีหลักฐานเป็นเอกสาร

ร้านค้าทะเบียนพาณิชย์ไม่ต้องทำบัญชี แต่สรรพากรบังคับทำสต๊อกสินค้า อัตราภาษีแบบขั้นบรรได หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย

รูปแบบธุรกิจทั้ง 3 รูปแบบต้องยื่นภาษีเงินได้ปีละ 2 ครั้ง เหมือนกัน (ครึ่งปีและประจำปี)

*ผู้ประกอบการจะต้องยื่นแบบชำระภาษีกับกรมสรรพากรภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการ หรือดำเนินการล่าช้า อาจเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มสูงสุดถึง 2 เท่า ของเงินภาษีที่ต้องชำระ

จดทะเบียนบริษัทต้องมีกี่คน?

การจดทะเบียนบริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คน และในวันประชุมใหญ่จัดตั้งบริษัทสามารถลงมติแต่งตั้งกรรมการเพียง 1 คนก็ได้

 

จดทะเบียนบริษัทใช้เอกสารอะไรบ้าง?

สำเนาบัตรผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน

สำเนาบัตรพยาน 2 คน

สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้จัดตั้งบริษัท

แผนที่ตั้งโดยสังเขป

การกำหนดอำนาจกรรมการบริษัท

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ

กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ทุนจดทะเบียนบริษัทควรเท่าไหร่ดี?

ปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักนิยมจดทะเบียนบริษัทด้วยทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท เพื่อให้ได้สิทธิพิเศษของ SME ในการจ่ายภาษีสรรพากรที่ถูกกว่ากิจการขนาดใหญ่


ข้อดีการจดทะเบียนบริษัท มีอะไรบ้าง?

 การจดทะเบียนบริษัทช่วยสร้างความน่าเชื่อถือต่อคู่ค้า

ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบจำกัดเฉพาะมูลค่าหุ้นที่ลงทุน

กำไรไม่เกิน 300,000 บาท หรือขาดทุน ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปีทั้งจำนวน

ผลจากการขาดทุน สามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดๆ ไปได้ (สูงสุดถึง 5 รอบบัญชี)

จดทะเบียนประกันสังคม ตอนไหน?

ในกรณีที่มีลูกจ้างประจำทั้งแบบรายเดือน รายวัน หรือ Part Time ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป บริษัทต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม ภายใน 30 วัน ณ สำนักงานประกันสังคมที่กิจการตั้งอยู่

 

ภาษีสรรพากรที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลมีอะไรบ้าง? 

กำหนดยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,3,53) ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

 กำหนดยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 กำหนดยื่นภาษีกลางปีนิติบุคคล (ภงด.51) ภายใน 31 สิงหาคม ของทุกปี

 กำหนดยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) ภายวันที่ 31 พฤษภาคม ของปีถัดไป

 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มควรตอนไหนดี?

กรณีเป็นกิจการขนาดเล็กรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปี ยังไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ เพราะการจัดทำเอกสารภาษีจะทำได้ง่ายกว่า และเสียค่าทำบัญชีถูกกว่า

 กรณีที่คู่ค้าต้องการใบกำกับภาษี กรณีเช่นนี้แม้รายได้จะไม่ถึง 1.8 ล้านต่อปี ก็ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทันที เพื่อให้มีโอกาสขายสินค้า

 กรณีที่มีแผนงานชัดเจนเตรียมการสั่งซื้อ สินค้าล็อตใหญ่, ก่อสร้างอาคาร, ซื้อเครื่องจักร, หรือธุรกิจที่ต้องลงทุนสูงในช่วงแรก เป็นต้น กิจการเหล่านี้ควรจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทันที เพื่อจะได้ใช้สิทธิในการเครดิตภาษีซื้อกับกรมสรรพากรในอนาคต

เบอร์โทร. 090-127-0586

ติดต่อ สอบถาม จองชื่อนิติบุคคล

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 666,193