รับทำบัญชีนนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพ โดยผู้เชียวชาญ บริการคุณภาพในราคามีเหตุมีผล

สำนักงานรับทำบัญชีคุณภาพ ยื่นภาษี ประกันสังคม โดยผู้เชียวชาญ บริการคุณภาพในราคามีเหตุมีผล บริการของสำนักงานบัญชีจะช่วยเปิดมุมมองการบริหารธุรกิจ ผ่านคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อสร้างทางลัดให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก

อัตราค่าบริการของเรา

ขอบเขตการให้บริการของเรา

1. บริการจัดทำบัญชี 

  - ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี การจัดทำเอกสารเบื้องต้น ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานบัญชีของกิจการ 

  - วิเคราะห์รายการค้า เอกสารประกอบ เพื่อการบันทึกรายการค้าตามมาตรฐานการบัญชี การรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่าย 

  - ปิดงบบัญชีประจำปี การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา รายละเอียดลูกหนี้การค้า รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า บัญชีแยกประเภท กระทบยอดธนาคาร งบทดลอง และงบการเงิน 

  - แจ้งรายชื่อและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน 

2. บริการจัดทำภาษีสรรพากร 

  - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พนักงาน (ภงด.1) 

  - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา (ภงด.3) 

  - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล (ภงด.53) 

  - จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) 

  - จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

   - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) 

  - จัดทำและภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) 

  - จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก) 

4. บริการจัดทำประกันสังคม 

  - จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน 

  - จัดทำและยื่นแบบพนักงาน เข้า-ออก 

  - จัดทำและยื่นแบบกองทุนทดแทนประจำปี กท.20 

ภาษีที่เจ้าของธุรกิจต้องจ่ายตามประมวลรัษฎากร 5 เรื่อง

 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีทางตรงที่เก็บจากผลกำไรของกิจการ

 - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีเงินได้ที่จัดเก็บล่วงหน้า กำหนดให้ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษีไว้แล้วนำส่งกรมสรรพากรต่อไป

 - ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีทางอ้อมที่เก็บจากมูลค่าสินค้าส่วนที่เพิ่มขึ้น หลักการคือ ภาษีขาย - ภาษีซื้อ = ภาษีที่ต้องชำระ

 - ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีที่จัดเก็บจากธุรกิจประเภท ธนาคารพาณิชย์ โรงรับจำนำ อสังหาริมทรัพย์

 - อากรแสตมป์ เป็นภาษีที่เรียกเก็บเมื่อมีการทำตราสารระหว่างกัน เช่น เช่าโรงเรือน เช่าซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ กู้ยืมเงิน

กำหนดเวลายื่นแบบภาษีสรรพากร

ผู้ประกอบการต้องยื่นแบบและชำระเงินภาษีภายในเวลาที่กำหนด หากดำเนินการล่าช้าจะเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,3,53) ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ภาษีกลางปีนิติบุคคล (ภงด.51) ภายใน 31 สิงหาคม ของทุกปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) ภายวันที่ 31 พฤษภาคม ของปีถัดไป

**กรณียื่นแบบภาษีออนไลน์ สะดวก ไม่ยุ่งยาก และขยายเวลาชำระเงินภาษีเพิ่มอีก 7 วัน

ฝ่ายบัญชีและภาษี

Line ID : dha.ac

มือถือ 084-324-2705

สำนักงานรับทำบัญชีคุณภาพ ยื่นภาษี ประกันสังคม โดยผู้เชียวชาญ บริการคุณภาพในราคามีเหตุมีผล

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 402,058