บริการทำบัญชี เน้นคุณภาพ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี รับยื่นภาษี ประกันสังคม บริการด้วยมิตรภาพ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

บริการด้านวิชาชีพบัญชีครบวงจร รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ยื่นภาษี ประกันสังคม ค่าบริการทำบัญชีพิจารณาจากปริมาณงาน ความซับซ้อนของรายการค้า และระยะเวลาที่พนักงานใช้ปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาเป็นสำคัญ ติดต่อเรา มือถือ 090-127-0586

เจ้าของธุรกิจมือใหม่มักขาดความชำนาญในการจัดทำบัญชีและภาษี หากดำเนินการเองทั้งที่ขาดความเข้าใจ ระบบงานบัญชีจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดข้อผิดพลาด อาจนำไปสู่ปัญหาการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง และเกิดปัญหาเงินเพิ่มเบี้ยปรับจำนวนมากตามมา 

สำหรับเจ้าของกิจการที่จำเป็นต้องทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการหารายได้ ทำให้ไม่มีเวลามาเรียนรู้และดูแลงานบัญชีอย่างเต็มที่ คุณควรเลือกใช้บริการกับสำนักงานบัญชีที่ได้คุณภาพซึ่งเป็นมืออาชีพด้านบัญชีและภาษี ...จะดีกว่า

 

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ เป็นภาษีทางตรงที่เก็บจากผลกำไรของนิติบุคคล

2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีที่ทำให้ธุรกิจของเราต้องเสียภาษีไว้ล่วงหน้า

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่เก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นการขายสินค้าหรือให้บริการ

4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่าง โดยเป็นการเก็บแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิก

5. อากรแสตมป์ เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรอีกประเภทหนึ่ง แต่จะเรียกเก็บเมื่อมีการทำตราสารระหว่างกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

มือถือ 090-127-0586 

Click >> ใบเสนอราคาจดทะเบียน หจก 

ให้เราติดต่อหาคุณ

ในวันเปิดทำการถัดไป หรือภายใน 24 ชั่วโมง

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 489,173