จ้างสำนักงานบัญชีที่ไหนดี

ค่าบริการพิจารณาจากปริมาณงานและความซับซ้อนของรายการค้า ตลอดจนระยะเวลาที่พนักงานในแต่ละระดับใช้ปฏิบัติงานมาเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา 

เจ้าของกิจการมือใหม่ 

การเริ่มต้นธุรกิจผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักขาดความชำนาญในเรื่องจัดทำบัญชีและภาษี หากดำเนินการเองทั้งที่ขาดความเข้าใจ ระบบงานบัญชีจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด อาจนำไปสู่ปัญหาการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง และเกิดปัญหาเงินเพิ่มเบี้ยปรับตามมา 

สำหรับเจ้าของกิจการที่จำเป็นต้องทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการหารายได้ ทำให้ไม่มีเวลามาเรียนรู้ และดูแลงานบัญชีอย่างเต็มที่ คุณควรเลือกใช้บริการกับสำนักงานบัญชีที่ได้คุณภาพซึ่งเป็นมืออาชีพด้านบัญชีและภาษี ...จะดีกว่า 

รับทำบัญชีรายเดือน 

ค่าทำบัญชีรายปีเหมาะสำหรับกิจการขนาดเล็ก

ขอบเขตบริการทำบัญชี

บริการของสำนักงานบัญชีจะช่วยเปิดมุมมองการบริหารธุรกิจผ่านคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อสร้างทางลัดให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก

1. บริการจัดทำบัญชี 

  - ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี การจัดทำเอกสารเบื้องต้น ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานบัญชีของกิจการ 

  - วิเคราะห์รายการค้า เอกสารประกอบ เพื่อการบันทึกรายการค้าตามมาตรฐานการบัญชี การรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่าย 

  - ปิดงบบัญชี ทำทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า บัญชีแยกประเภท กระทบยอดธนาคาร งบการเงิน 

  - แจ้งรายชื่อและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน 

2. บริการจัดทำภาษีสรรพากร 

  - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พนักงาน (ภงด.1) 

  - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา (ภงด.3) 

  - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล (ภงด.53) 

  - จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) 

  - จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

   - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) 

  - จัดทำและภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) 

  - จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก) 

3. บริการจัดทำประกันสังคม 

  - จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน 

  - จัดทำและยื่นแบบพนักงาน เข้า-ออก 

  - จัดทำและยื่นแบบกองทุนทดแทนประจำปี กท.20

ฝ่ายบัญชีและภาษี

โทร 02-592-6015

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


  • จดทะเบียนบริษัทใช้เงินเท่าไหร่.jpg
    จดทะเบียนบริษัท (Company Limited ) เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งกิจการ โดยแบ่งเงินทุนออกเป็นหุ้นๆ กำหนดมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กันผู้ถือหุ้นเป็นเ...

  • จดทะเบียนหจกใช้เงินเท่าไหร่.jpg
    รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน เปิด ห จก ราคาประหยัด ฟรีตรายาง พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน บริการคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ งานถูกต้อง ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก การจดทะเบียน หจก เป็นรูปแบบข...

  • Trademark.jpg
    เครื่องหมายการค้า (Trademark) คือ ตราสินค้าหรือส่วนหนึ่งของตราสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น เจ้าของมีสิทธิตามกฎหมายเพียงผู้เดียว เราไม่ส...
Visitors: 450,151