บริการรับทำบัญชี | รับทำบัญชีรายเดือน ตรวจสอบบัญชี บริการเน้นคุณภาพ มีมาตรฐาน ราคามีเหตุมผล พร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ โทร.090-127-0586

บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี เน้นคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล พร้อมการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ ค่าบริการพิจารณาจากปริมาณงานและความซับซ้อนของรายการค้า ตลอดจนระยะเวลาที่พนักงานในแต่ละระดับใช้ปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา

บริการรับทำบัญชี รายเดือน

- แนะนำการจัดทำบัญชีและภาษีเบื้องต้น

- บันทึกรายการค้าและจัดทำสมุดรายวัน

- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงาน ภงด.1

- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ ภงด.3

- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ ภงด.53

- จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30

- จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคม 

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล 

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีทางตรงที่เก็บจากผลกำไรของนิติบุคคล บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตาม "กฎหมายประมวลรัษฎากร" สำหรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นจะมี 2 แบบ ก็คือ

- แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 50 สำหรับภาษีสำหรับรอบบัญชีที่ต้องยื่นภายใน 150 วันหลังจากวันที่ปิดบัญชี

- และแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 51 ที่ต้องยื่นภายใน 2 เดือนหลังจากรอบบัญชีครึ่งปี 

2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีที่ถูกหักไว้ล่วงหน้าหรือวิธีการจัดเก็บภาษีวิธีหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจของเราต้องเสียภาษีไว้ล่วงหน้า โดยกฎหมายกำหนดให้คนที่จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษีไว้เมื่อมีการจ่าย ซึ่งเป็นไปตามประเภทของเงินได้และอัตราภาษีที่กำหนด โดยคนที่หักภาษีไว้นั้น ต้องนำส่งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

- แบบ ภ.ง.ด. 3 กรณีที่หักบุคคลธรรมดา

- แบบ ภ.ง.ด. 53 กรณีที่หักนิติบุคคล 

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่เก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้น จากคนทำธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการประเภทต่างๆ โดยผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือ ผู้ประกอบการ และผู้นำเข้า ซึ่งรวมไปถึงผู้ผลิต ผู้ให้บริการผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ซึ่งมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 1,800,000 บาทขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม

ถ้าสังเกตให้ดีใน ทุกๆวันที่เรามีการใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ อย่างเพลิดเพลินไม่ว่าจะเป็นกิน เที่ยว เปรี้ยวซ่า ลัลล้าต่างๆ เมื่อเหลือบมองดู "บิล" หรือ “ใบเสร็จ” เราอาจจะเห็นคำว่า "ใบกำกับภาษี" ซึ่งมีตัวเลขบอกว่าเงินที่เราจ่ายไปนั้น มี "ภาษีมูลค่าเพิ่ม" อยู่ในนั้นกี่บาท เช่น ซื้อสินค้าในราคา 535 บาท เราจะเห็นตัวเลขค่าสินค้าราคา 500 บาทและค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 35 บาท แบบนี้แหละคร้าบ

และสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนใหญ่ มักจะต้องเสียภาษีชนิดนี้จากการซื้อขายหรือให้บริการ โดยต้องยื่นแบบ ภ.พ. 30 ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรอีกประเภทหนึ่ง ที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิก เช่น กิจการธนาคารพาณิชย์ โรงรับจำนำ หรือการขายอสังหาริมทรัพย์

และยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่มีชื่อว่า ภ.ธ. 40 และในกรณีทั่วไปของธุรกิจ เมื่อมีการขายอสังหาริมทรัพย์หรือการให้กู้ยืมเงินจะเสียภาษีที่อัตรา 3.3% (รวมอัตราภาษีท้องถิ่น) 

5. อากรแสตมป์ เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรอีกประเภทหนึ่ง แต่จะเรียกเก็บเมื่อมีการทำตราสารระหว่างกัน 28 ลักษณะ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ โดยจะใช้การขีดฆ่าแสดงถึงการใช้แสตมป์ดังกล่าว

ซึ่งผู้ที่จะขีดฆ่าได้ต้องเป็นไปตามกำหนดของประมวลรัษฎากร โดยคำว่า “ตราสาร” ตามประมวลรัษฎากรหมายถึงเอกสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ หรือจะพูดง่ายๆก็คือ "สัญญา" นั่นแหละครับ เช่น ตราสาร (สัญญา) เช่าที่กับโรงเรือน เช่าซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ กู้ยืมเงิน ฯลฯ

เจ้าของธุรกิจมือใหม่

เจ้าของธุรกิจมือใหม่มักขาดความชำนาญในการจัดทำบัญชีและภาษี หากดำเนินการเองทั้งที่ขาดความเข้าใจ ระบบงานบัญชีจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดข้อผิดพลาด อาจนำไปสู่ปัญหาการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง และเกิดปัญหาเงินเพิ่มเบี้ยปรับจำนวนมากตามมา

สำหรับเจ้าของกิจการที่จำเป็นต้องทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการหารายได้ ทำให้ไม่มีเวลามาเรียนรู้และดูแลงานบัญชีอย่างเต็มที่ คุณควรเลือกใช้บริการกับสำนักงานบัญชีที่ได้คุณภาพซึ่งเป็นมืออาชีพด้านบัญชีและภาษี ...จะดีกว่า

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

เบอร์โทร  02-592-6015

คุณเติ้ล  090-127-0586

สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ คลิก >>

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 478,965