gtag('config', 'AW-934024031');

รับทำบัญชีนนทบุรี

ต้องการจ้างสำนักงานรับทำบัญชีที่ได้คุณภาพในจังหวัดนนทบุรี แถวอำเภอบางบัวทอง บางใหญ่ ไทรน้อย และปากเกร็ด เพราะเดินทางสะดวกและติดต่อประสานงานสบายใจ

โปรดติดต่อฝ่ายบัญชี ของบริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด สำนักงานบัญชีที่ตอยโจทย์การทำธุรกิจ บริการคุณภาพพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาการเสียภาษีอย่างถูกต้อง เลือกชำระภาษีในอัตราต่ำที่สุด เพื่อผลลัพธ์ที่ดี ตรงตามแผนงาน

การเริ่มต้นธุรกิจส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมักขาดความชำนาญในเรื่องจัดทำบัญชีและภาษี หากดำเนินการเองทั้งที่ขาดความเข้าใจ ระบบงานบัญชีจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด อาจนำไปสู่ปัญหาการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง และเกิดปัญหาเงินเพิ่มเบี้ยปรับตามมา สำหรับเจ้าของกิจการที่จำเป็นต้องทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการหารายได้ ทำให้ไม่มีเวลามาเรียนรู้ และดูแลงานบัญชีอย่างเต็มที่ คุณควรเลือกใช้บริการกับสำนักงานบัญชีที่ได้คุณภาพซึ่งเป็นมืออาชีพด้านบัญชีและภาษี ...จะดีกว่า 

ค่าทำบัญชีรายเดือน

บริการทำบัญชีรายเดือน คือ บริการรับ-ส่งเอกสาร บันทึกรายการค้า จัดทำภาษีสรรพากร คำนวนเงินสมทบประกันสังคม แล้วนำส่งให้ลูกค้าทุกเดือน ค่าบริการพิจารณาจากปริมาณงานและความซับซ้อนของรายการค้า ตลอดจนระยะเวลาที่พนักงานในแต่ละระดับใช้ปฏิบัติงานมาเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาเป็นสำคัญ

หน้าที่ของผู้รับบริการ

ผู้รับบริการมีหน้าที่รับผิดชอบในความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของเอกสารที่ให้นำมาบันทึกบัญชี โดยผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบในการลงบัญชีจากเอกสารและหลักฐานที่ผู้รับบริการจัดส่งให้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดทำรายการสินค้าคงเหลือ งานระหว่างทำ งานระหว่างผลิต และงานระหว่างก่อสร้าง ณ วันสิ้นรอบบัญชี ซึ่งผู้รับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดและตีราคาสินค้า เพื่อให้ผู้ให้บริการบันทึกรายการต้นทุนให้ทันเวลาต่อไป

หน้าที่ของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการมีหน้าที่จัดทำบัญชีและแบบภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี ดังนี้

การจัดทำบัญชี หมายถึง การนำรายการ และเหตุการณ์ทางการเงิน มาจดบันทึกรายการค้า หรือเหตุการณ์ทางการค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมาจัดหมวดหมู่ สรุปผล และการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งเกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกรายการ จำแนกประเภทรายการและสรุปผลออกรายงาน อันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปของตัวเลข หรืออาจสรุปความหมายของการบัญชีดังนี้ การจดบันทึกรายการค้าทางการเงิน, การจัดหมวดหมู่แยกประเภทของเหตุการณ์ทางการค้าที่เกิดขึ้น, การสรุปผลและรายงานในการจัดทำบัญชี, วิเคราะห์และตีความหมายของข้อมูลทางบัญชี และการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

การจดบันทึกรายการค้า หมายถึง การนำเอกสารหลักฐานทางการค้าที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละกิจการมาจดบันทึกในรูปของข้อมูลการทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ เพื่อแยกประเภทรายการบัญชี และออกงบการเงินเพื่อแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการใดกิจการหนึ่ง

การแยกประเภทรายการ หมายถึง การจัดหมวดหมู่ของรายการทางบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การสรุปผล ในการจัดทำและออกงบการเงินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ่านและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

การจัดทำแบบภาษี หมายถึง การนำข้อมูลรายการค้าของลูกค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาตามที่กฎหมายกำหนด มากรอกแบบแสดงรายการทางภาษีแต่ละชนิด ตามที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดบริการเบื้องต้น

1. การจัดทำบัญชี 

  - ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี การจัดทำเอกสารเบื้องต้น ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานบัญชีของกิจการ 

  - วิเคราะห์รายการค้า เอกสารประกอบ เพื่อการบันทึกรายการค้าตามมาตรฐานการบัญชี การรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่าย 

  - ปิดงบบัญชี ทำทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า บัญชีแยกประเภท กระทบยอดธนาคาร งบการเงิน 

  - แจ้งรายชื่อและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน 

2. การยื่นภาษีสรรพากร 

  - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พนักงาน (ภงด.1) 

  - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา (ภงด.3) 

  - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล (ภงด.53) 

  - จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) 

  - จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

   - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) 

  - จัดทำและภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) 

  - จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก) 

3. บริการงานประกันสังคม 

  - จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน 

  - จัดทำและยื่นแบบพนักงาน เข้า-ออก 

  - จัดทำและยื่นแบบกองทุนทดแทนประจำปี กท.20

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-592-6015

มือถือ 090-127-0586

แชทผ่าน Line คลิกเลย

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

สำหรับพิจารณาอัตราค่าบริการเบื้องต้น

เราจัดเตรียมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ไว้คอยให้คำปรึกษาและแนะนำบริการต่างๆ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และได้รับประโยชน์สูงสุด


  • จดทะเบียนบริษัทใช้เงินเท่าไหร่.jpg
    รับจดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท จัดตั้งบริษัท ราคาเหมาจ่ายตามแพคเกจที่ลูกค้าต้องการ พร้อมรับมอบอำนาจดำเนินการแทนทุกขั้นตอน บริการเป็นมืออาชีพ รวดเร็ว ถูกกว่าด้วยคุณภาพ การจดทะเบียนบร...

  • จดทะเบียนหจกใช้เงินเท่าไหร่.jpg
    รับจดทะเบียนหจก เปิดหจก จัดตั้งหจก ราคาเหมาจ่ายตามแพคเกจที่ลูกค้าต้องการ พร้อมรับมอบอำนาจดำเนินการแทนทุกขั้นตอน บริการเป็นมืออาชีพ รวดเร็ว ถูกกว่าด้วยคุณภาพ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่ว...
Visitors: 460,942