จดทะเบียน หจก ใช้เงินเท่าไหร่ | จดทะเบียน หจก ต้องทำอย่างไร

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือ จดทะเบียน ห จก เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมกันจัดตั้งกิจการโดยเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน มีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วนและแบ่งผลกำไรกัน 

หุ้นส่วนแบ่งเป็น 2 ประเภท

1. หุ้นส่วนผู้จัดการ จะรับผิดชอบในบรรดาหนี้สินร่วมกับห้างฯ โดยไม่จำกัดจำนวนทุนทรัพย์

2. ห้างหุ้นส่วนทั่วไป รับผิดชอบไม่เกินเงินที่ตนได้ลงทุนไว้เท่านั้น 

ข้อดีการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 

1. ห้างหุ้นส่วนเป็นธุรกิจมีความน่าเชื่อถือสามารถระดมทุนได้มากขึ้น 

2. ห้างหุ้นส่วนคำนวณภาษีจากรายได้หักค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น กรณีขาดทุนก็ไม่ต้องจ่ายภาษี และผลขาดทุนยกไปเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดๆ ไป ได้สูงสุด 5 รอบบัญชี 

3. ห้างหุ้นส่วน SMEs ได้รับสิทธิในการเสียภาษีในอัตราก้าวหน้า กำไร 300,000 บาทแรก ยกเว้นภาษีทั้งจำนวน 

ข้อมูลที่ใช้จัดทำเอกสารจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. สำเนาบัตรประชาชนหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 ท่าน พร้อมเบอร์โทรศัพท์

2. อีเมล์และเบอร์โทรติดต่อห้างหุ้นส่วนจำกัด

3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

5. แผนที่ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

6. แบบตราประทับห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นไฟล์ภาพ

7. จำนวนทุนจดทะเบียน

8. หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนาม

9. สัดส่วนการนำเงินมาลงทุน

10. วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจมีอะไรบ้าง

11. สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน หุ้นส่วนผู้มีอำนาจ และของเจ้าบ้านที่ตั้งห้างหุ้นส่วน

12. สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน หรือสำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของที่ตั้งห้างหุ้นส่วน (กรณีไม่รุบุเจ้าบ้านในเล่มทะเบียนบ้านที่ตั้งห้างหุ้นส่วน)

13.หนังสือสัญญาเช่า (กรณีเช่าสถานที่ในการใช้เป็นที่อยู่ห้างหุ้นส่วน)

14. รูปถ่ายสถานประกอบการ

    - ระยะไกลมุมหน้าตรงมุมกว้าง ให้เห็นลักษณะอาคารว่ามีกี่ชั้น เป็นบ้านเดี่ยว/ทาวน์เฮ้าส์/อาคารพาณิชย์

    - ระยะใกล้เห็นป้ายชื่อบริษัทและเลขที่บ้าน

    - รูปถ่ายภายใน

จดทะเบียน หจก ต้องทำอย่างไร 

1. จองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

2. ชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท และส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอ 

3. นัดเซ็นต์เอกสารพร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ 

4. ดำเนินการจดทะเบียนตามแพคเกจที่ตกลงไว้ 

6. เสร็จส่งมอบเอกสารพร้อมใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าทั้งหมด

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ราคาเหมาจ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณอรไพลิน

มือถือ 090 127 0586 | โทร 02-592-6015

หรือฝากข้อความให้เราติดต่อกลับในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 377,176