รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จัดตั้ง ห จก เปิด ห จก ราคาเหมาจ่าย พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน บริการด้วยประสบการณ์และทักษะความชำนาญ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาภาษีสรรพากร

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ จดทะเบียน ห จก (Limited Partnership) เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมกันจัดตั้งกิจการโดยเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน มีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วนและแบ่งผลกำไรกัน 

หุ้นส่วนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นหุ้นส่วนที่รับผิดชอบไม่จำกัดความผิดมี

2. ห้างหุ้นส่วนทั่วไปที่รับผิดชอบเพียงเงินที่ตนลงทุนเท่านั้น 

ยินดีให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจ

ติดต่อเรา 090-127-0586

 

จดทะเบียน ห จก ใช้เงินเท่าไหร่?

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เปิด ห จก ราคาประหยัด พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน 

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นการวางแผนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจที่น่าสนใจ ช่วยลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น เพิ่มโอกาสในการรับงานทีใหญ่ขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมในการกู้ยืมเพื่อขยายกิจการในอนาคต

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน เปิด ห จก ราคาประหยัด ฟรีตรายาง พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์วิชาชีพ

FAQ คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

รับจดทะเบียน ห จก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนหจกใช้เงินเท่าไหร่ การจดทะเบียนหจก จดทะเบียน ห จก ค่าใช้จ่าย จดทะเบียน ห จก ทํา อย่างไร


 ทำไมต้องจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ..เพื่อดำเนินธุรกิจ?  

 • การจดทะเบียนหุ้นส่วนจำกัด ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจได้ดีกว่ารูปแบบร้านค้า หรือการจดทะเบียนพาณิชย์แบบบุคคลธรรมดา 
 • การดำเนินธุรกิจในรุปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถลงค่าใช้จ่ายได้ตามจริง *กรณีขาดทุนไม่ต้องเสียภาษีประจำปีและยังสามารถยกยอดขาดทุนดังกล่าวไปเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดๆ ไป *ได้สุงสุดถึง 5 รอบบัญชี 
 • การบริหารงานของหุ้างหุ้นส่วนมีความคล่องตัวสูง เนื่องจากมีหุ้นส่วนเพียงแค่ 2 คนก็จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดได้แล้ว  

 จดหจก กับ บริษัท ต่างกันอย่างไร?

 • เปรียบเทียบด้านค่าใช้จ่าย : ค่าบริการและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนถูกกว่าบริษัท 
 • เปรียบเทียบด้านเอกสาร : จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนใช้ผู้ก่อตั้งและเอกสารน้อยกว่าการจดทะเบียนบริษัท
 • เปรียบเทียบด้านข้อกฎหมาย : ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบเฉพาะเงินที่ยั้งค้างชำระค่าหุ้นเท่านั้น แต่หุ้นส่วนผู้จัดการต้องรับผิดชอบไม่จำกัดจำนวนทุนทรัพย์

 

 ข้อดีการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

 

 • ห้างหุ้นส่วนเป็นธุรกิจมีความน่าเชื่อถือสามารถระดมทุนได้มากขึ้น
 • การบริหารงานต้องปรึกษาและได้รับความเห็นชอบจากหุ้นส่วนคนอื่นๆ
 • หุ้นส่วนผู้จัดการรับผิดชอบไม่จำกัดความรับผิด
 • สำหรับหุ้นส่วนทั่วไปรับผิดชอบเฉพาะเงินลงทุน
 • สามารถลงรายจ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกรณีขาดทุนก็ไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เป็น SME เสียภาษีอัตราก้าวหน้า กำไรสามแสนบาทแรกยกเว้นภาษี หลังจากนั้นไม่เกินสามล้าน 15% มากกว่าสามล้าน 20%
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องมีจัดทำงบการเงินประจำปีและเก็บเอกสารทางบัญชี ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 ต้องการจดทะเบียน หจก คนเดียวได้ไหม?  

 • การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่สามารถจัดตั้งคนเดียวได้ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องมีหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป หรือจะมีมากกว่านี้ก็ได้  

 หุ้นส่วนผู้จัดการ และหุ้นส่วนทั่วไป แตกต่างกันอย่างไร?  

 • หุ้นส่วนผู้จัดการ : มีสิทธิดำเนินงานและตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของห้างและมีความรับผิดชอบไม่จำกัดทุนทรัพย์ 
 • หุ้นส่วนทั่วไป : ไม่มีสิทธิในการดำเนินงานของห้างและมีความรับผิดไม่เกินตามมูลค่าเงินลงทุนที่ตนได้ลงทุนไว้เท่านั้น 

 การเปิด ห จก ควรกำหนดทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ดี?  

 • ทุนจดทะเบียน หจก หรือที่เรียกกันว่าเงินตั้งต้นธุรกิจ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมหลายประการ เช่น ความน่าเชื่อถือ เงินที่ต้องซื้อสินค้า เงินที่ต้องลงทุนเพื่อมาทำธุรกิจ
 • ตลอดจนข้อบังคับที่ลูกค้ากำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ในการยื่นประมูลงาน ธุรกิจ SME ส่วนใหญ่นิยมจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท 

 จดทะเบียน หจก ใช้เอกสารอะไรบ้าง?  

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งห้างหุ้นส่วน 
 • แผนที่ตั้งห้างหุ้นส่วน 

 ค่าธรรมเนียมจัดตั้งห้างหุ้นส่วนมีอะไรบ้าง?

 การจดทะเบียน หจก ต้องมีเงินในธนาคารไหม?  

 • การจดทะเบียน หจก จะต้องมีเงินมาลงทุน หรือมีทรัพย์สินอื่นมาลงทุนก็ได้ การลงทุนสามารถระบุเป็นเงินสดได้ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารแต่อย่างใด
 • ยกเว้นกรณีที่มีหุ้นส่วนบางรายเป็นชาวต่างชาติ เช่นนี้ต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารเพื่อประกอบการจดทะเบียนด้วย  

 กิจการที่ได้รับยกเว้น การจดภาษีมูลค่าเพิ่มมีอะไรบ้าง?  

 • ผู้ประกอบการขายปุ๋ย พืช เลี้ยงสัตว์ ขนส่ง เป็นต้น กิจการเหล่านี้ได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร 

 จดทะเบียน หจก ต้องทำอย่างไร? 

 • ให้คำแนะนำปรึกษาและยืนยันการทำงาน
 • จองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท หลังทราบผลการจองชื่อ
 • ลูกค้าส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอจดทะเบียนมาทาง Line หรือ Email
 • นัดเซ็นต์เอกสารพร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมด
 • รับมอบอำนาจดำเนินการตามแพคเกจที่ลูกค้าตกลงไว้
 • ส่งมอบเอกสารพร้อมใบเสร็จทั้งหมดให้ลูกค้า เป็นลำดับสุดท้าย 

ยินดีให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจ

ติดต่อเรา 090-127-0586

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป

 • จดทะเบียนบริษัทใช้เงินเท่าไหร่.jpg
  รับจดทะเบียนเปิดบริษัท ราคาประหยัด ฟรีตรายาง พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอนบริการคุณภาพ​ ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ​ มากประสบการณ์วิชาชีพ การจดทะเบียนบริษัท(Company Limited) เป็นรูปแบบ...

 • รับทำบัญชี_นนทบุรี.jpg
  สำนักงานบัญชีคุณภาพ นนทบุรีรับทำบัญชีพร้อมให้คำปรึกษาที่เป็นกันเองเข้าใจง่ายรับส่งเอกสรถึงที่ในอำเภอบางบัวทอง, บางใหญ่, ไทรน้อย, บางกรวย, ปากเกร็ด และพื้นที่ใกล้เคียง บริการจัดทำบั...

 • พีเอฟพี
  ยินดีให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจ ติดต่อเรา090-127-0586 1. ตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เครื่องหมายตรามหาจักรีบรมราชวงศ์ พระบรมราชาภิไธย พร...

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 527,482