รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดตั้งหจก เปิดหจก ราคาเหมาจ่าย พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ จดทะเบียน หจก (Limited Partnership) เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมกันจัดตั้งกิจการโดยเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน มีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วนและแบ่งผลกำไรกัน หุ้นส่วนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นหุ้นส่วนที่รับผิดชอบไม่จำกัดความผิดมี และห้างหุ้นส่วนทั่วไปที่รับผิดชอบเพียงเงินที่ตนลงทุนเท่านั้น 

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นการวางแผนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจที่น่าสนใจ ช่วยลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น เพิ่มโอกาสในการรับงานทีใหญ่ขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมในการกู้ยืมเพื่อขยายกิจการในอนาคต 

ยินดีให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจ 

  

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จัดตั้งหจก เปิดหจก ราคาเหมาจ่าย พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน บริการด้วยประสบการณ์และทักษะความชำนาญ บริการคุณภาพ ราคาคุ้มค่า พร้อมบริการพิเศษแนะนำปรึกษา 

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เปิด ห จก ราคาประหยัด พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน  

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียน ห จก ราคาประหยัด พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาการวางแผนภาษี บริการคุณภาพพร้อมรับมอบอำนาจดำเนินการแทนทุกขั้นตอน 

จดทะเบียน หจก ต้องทำอย่างไร?

1. ให้คำแนะนำปรึกษาและยืนยันการรับทำงาน

2. จองชื่อนิติบุคคล กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. ชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท หลังทราบผลการจองชื่อ

4. ลูกค้าส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอจดทะเบียน มาทางไลน์หรือEmail

5. นัดเซ็นต์เอกสารคำขอจดทะเบียน พร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมด

6. รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแทนลูกค้าตามขอบเขตงานที่ตกลงไว้

7. แจ้งผลการดำเนินการให้ลูกค้าทราบ

8. ส่งมอบเอกสารและหลักฐานทั้งหมดให้ลูกค้าเป็นลำดับสุดท้าย

ข้อดีการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. ห้างหุ้นส่วนเป็นธุรกิจมีความน่าเชื่อถือสามารถระดมทุนได้มากขึ้น

2. การบริหารงานต้องปรึกษาและได้รับความเห็นชอบจากหุ้นส่วนคนอื่นๆ 

3. หุ้นส่วนผู้จัดการรับผิดชอบไม่จำกัดความรับผิด 

4. สำหรับหุ้นส่วนทั่วไปรับผิดชอบเฉพาะเงินลงทุน

5. สามารถลงรายจ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกรณีขาดทุนก็ไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้

6. ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เป็น SME เสียภาษีอัตราก้าวหน้า กำไรสามแสนบาทแรกยกเว้นภาษี หลังจากนั้นไม่เกินสามล้าน 15% มากกว่าสามล้าน 20%

7. ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องมีจัดทำงบการเงินประจำปีและเก็บเอกสารทางบัญชี ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน เปิด ห จก ราคาประหยัด ฟรีตรายาง พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์วิชาชีพ

FAQ คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน


 ทำไมต้องจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ..เพื่อดำเนินธุรกิจ?  

 • การจดทะเบียนหุ้นส่วนจำกัด ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจได้ดีกว่ารูปแบบร้านค้า หรือการจดทะเบียนพาณิชย์แบบบุคคลธรรมดา 
 • การดำเนินธุรกิจในรุปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถลงค่าใช้จ่ายได้ตามจริง *กรณีขาดทุนไม่ต้องเสียภาษีประจำปีและยังสามารถยกยอดขาดทุนดังกล่าวไปเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดๆ ไป *ได้สุงสุดถึง 5 รอบบัญชี 
 • การบริหารงานของหุ้างหุ้นส่วนมีความคล่องตัวสูง เนื่องจากมีหุ้นส่วนเพียงแค่ 2 คนก็จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดได้แล้ว  

 จดหจก กับ บริษัท ต่างกันอย่างไร?

 • เปรียบเทียบด้านค่าใช้จ่าย : ค่าบริการและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนถูกกว่าบริษัท 
 • เปรียบเทียบด้านเอกสาร : จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนใช้ผู้ก่อตั้งและเอกสารน้อยกว่าการจดทะเบียนบริษัท
 • เปรียบเทียบด้านข้อกฎหมาย : ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบเฉพาะเงินที่ยั้งค้างชำระค่าหุ้นเท่านั้น แต่หุ้นส่วนผู้จัดการต้องรับผิดชอบไม่จำกัดจำนวนทุนทรัพย์  

 ต้องการจดทะเบียน หจก คนเดียวได้ไหม?  

 • การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่สามารถจัดตั้งคนเดียวได้ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องมีหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป หรือจะมีมากกว่านี้ก็ได้  

 หุ้นส่วนผู้จัดการ และหุ้นส่วนทั่วไป แตกต่างกันอย่างไร?  

 • หุ้นส่วนผู้จัดการ : มีสิทธิดำเนินงานและตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของห้างและมีความรับผิดชอบไม่จำกัดทุนทรัพย์ 
 • หุ้นส่วนทั่วไป : ไม่มีสิทธิในการดำเนินงานของห้างและมีความรับผิดไม่เกินตามมูลค่าเงินลงทุนที่ตนได้ลงทุนไว้เท่านั้น 

 การเปิด ห จก ควรกำหนดทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ดี?  

 • ทุนจดทะเบียน หจก หรือที่เรียกกันว่าเงินตั้งต้นธุรกิจ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมหลายประการ เช่น ความน่าเชื่อถือ เงินที่ต้องซื้อสินค้า เงินที่ต้องลงทุนเพื่อมาทำธุรกิจ
 • ตลอดจนข้อบังคับที่ลูกค้ากำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ในการยื่นประมูลงาน ธุรกิจ SME ส่วนใหญ่นิยมจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท 

 จดทะเบียน หจก ใช้เอกสารอะไรบ้าง?  

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งห้างหุ้นส่วน 
 • แผนที่ตั้งห้างหุ้นส่วน 

 สรุปข้อดีข้อเสีย หจก กับ บริษัท

1.ความรับผิดชอบ
 • ผู้ถือหุ้นในบริษัทจะรับผิดชอบเพียงมูลค่าหุ้นที่ถือหรือค้างชำระเท่านั้น
 • หุ้นส่วนผู้จัดการ (เจ้าของผู้มีอำนาจลงนาม) ของห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องรับผิดชอบในหนี้สินไม่จำกัด
 • สำหรับร้านค้าเจ้าของรับผิดในหนี้สินเต็มจำนวนเพียงผู้เดียว

2.ค่าธรรมเนียมราชการในการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

   บริษัท ทุน 1 ล้าน 5,500.-
   ห้างหุ้นส่วน ทุน 1 ล้าน 1,000.-
   จดร้านค้า ไม่ระบุ 50.-
3.ความน่าเชื่อถือ
 • บริษัทเป็นรูปแบบที่น่าเชื่อถือและได้รับความนิยมมากที่สุด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยม จดทะเบียนง่าย ค่าใช้จ่ายน้อย
 • ร้านค้าทะเบียนพาณิชย์ การจัดตั้งไม่มีอะไรยุ่งยาก เหมาะสำหรับร้านค้าขนาดเล็ก
4.การทำบัญชีและการเสียภาษีธุรกิจ
 • บริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องทำบัญชีและเก็บเอกสารบัญชีตามกฎหมายเหมือนกัน
 • ร้านค้าทะเบียนพาณิชย์ไม่ต้องทำบัญชี แต่สรรพากรบังคับทำสต๊อกสินค้า
 • ทั้ง3รูปแบบต้องยื่นภาษีเงินได้ปีละ 2 ครั้ง เหมือนกัน (ครึ่งปีและประจำปี)

 การจดทะเบียน หจก ต้องมีเงินในธนาคารไหม?  

 • การจดทะเบียน หจก จะต้องมีเงินมาลงทุน หรือมีทรัพย์สินอื่นมาลงทุนก็ได้ การลงทุนสามารถระบุเป็นเงินสดได้ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารแต่อย่างใด
 • ยกเว้นกรณีที่มีหุ้นส่วนบางรายเป็นชาวต่างชาติ เช่นนี้ต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารเพื่อประกอบการจดทะเบียนด้วย  

 กิจการที่ได้รับยกเว้น การจดภาษีมูลค่าเพิ่มมีอะไรบ้าง?  

 • ผู้ประกอบการขายปุ๋ย พืช เลี้ยงสัตว์ ขนส่ง เป็นต้น กิจการเหล่านี้ได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร 

 จดทะเบียน หจก ต้องทำอย่างไร? 

 • ให้คำแนะนำปรึกษาและยืนยันการทำงาน
 • จองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท หลังทราบผลการจองชื่อ
 • ลูกค้าส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอจดทะเบียนมาทาง Line หรือ Email
 • นัดเซ็นต์เอกสารพร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมด
 • รับมอบอำนาจดำเนินการตามแพคเกจที่ลูกค้าตกลงไว้
 • ส่งมอบเอกสารพร้อมใบเสร็จทั้งหมดให้ลูกค้า เป็นลำดับสุดท้าย 

  

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดตั้งหจก เปิดหจก ราคาเหมาจ่าย พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน 

ยินดีให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจ 

  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 519,912