จดทะเบียน หจก ใช้เงินเพียง 6,000 บาท ราคารวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) หรือ การจดทะเบียน หจก เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งกิจการและเป็นเจ้าของร่วมกัน มีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วนและข้อตกลงแบ่งผลกำไรกัน

หุ้นส่วนแบ่งเป็น 2 ประเภท

 หุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นหุ้นส่วนที่รับผิดชอบไม่จำกัดความผิด

 ห้างหุ้นส่วนทั่วไป เป็นหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดเท่าที่เงินลงทุนเท่านั้น

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นการวางแผนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจที่น่าสนใจ ช่วยลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น เพิ่มโอกาสในการรับงานที่ใหญ่ขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการกู้ยืมเพื่อขยายกิจการในอนาคต

จดทะเบียน หจก ใช้เงินเท่าไหร่?

1.ค่าบริการจดทะเบียนหจก.
4,550.-
2.ค่าธรรมเนียมราชการ+อื่นๆ 1,450.-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 6,000.-


รับจดทะเบียน หจก ราคา 6,000 บาท เหมาจ่ายรวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว แถมฟรีตรายางหมึกในตัว 1 อัน บริการคุณภาพ แนะนำปรึกษากฎหมายหุ้นส่วนบริษัทประกอบการตัดสินใจ อำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน พร้อมรับมอบอำนาจไปดำเนินการจดทะเบียนแทนลูกค้า

FAQ คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับการจดทะเบียน หจก


1. ทำไมต้องจดทะเบียนหุ้นส่วนจำกัด

การจดทะเบียนหุ้นส่วนจำกัด ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจได้ดีกว่ารูปแบบร้านค้า หรือการจดทะเบียนพาณิชย์แบบบุคคลธรรมดา

การดำเนินธุรกิจในรุปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถลงค่าใช้จ่ายได้ตามจริง กรณีขาดทุนไม่ต้องเสียภาษีประจำปีและยังสามารถยกยอดขาดทุนดังกล่าวไปเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดๆ ไป *ได้สุงสุดถึง 5 รอบบัญชี

 การบริหารงานของหุ้างหุ้นส่วนมีความคล่องตัวสูง เนื่องจากมีหุ้นส่วนเพียงแค่ 2 คนก็จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดได้แล้ว

 

2. ข้อดีของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถระดมทุนได้มากขึ้น

การบริหารงานต้องปรึกษาและได้รับความเห็นชอบจากหุ้นส่วนคนอื่นๆ

หุ้นส่วนผู้จัดการรับผิดชอบไม่จำกัดความรับผิด

สำหรับหุ้นส่วนทั่วไปรับผิดชอบเฉพาะเงินลงทุน

ห้างหุ้นส่วนจำกัดลงรายจ่ายตามจริง กรณีขาดทุนก็ไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคล

ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เป็น SME เสียภาษีอัตราก้าวหน้า กำไรสามแสนบาทแรกยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคลทั้งจำนวน

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือต่อคู่ค้า

 

3. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องมีเงินในธนาคารไหม?

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องมีเงินหรือมีทรัพย์สินอื่นมาลงทุน การลงทุนสามารถระบุเป็นเงินสดได้ ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารแต่อย่างใด

*ยกเว้น กรณีที่มีหุ้นส่วนบางรายเป็นชาวต่างชาติ ต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารเพื่อประกอบการจดทะเบียนด้วย

 

4. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ควรกำหนดทุนเท่าไหร่?

ทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือที่เรียกกันว่าเงินตั้งต้นธุรกิจ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมหลายประการ เช่น ความน่าเชื่อถือ เงินที่ต้องซื้อสินค้า เงินที่ต้องลงทุนเพื่อมาทำธุรกิจ ตลอดจนข้อบังคับที่ลูกค้ากำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ในการยื่นประมูลงาน ธุรกิจ SME ส่วนใหญ่นิยมจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท

 

5. เอกสารจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด มีอะไรบ้าง?

สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน

สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งห้างหุ้นส่วน

แผนที่ตั้งห้างหุ้นส่วน

 

6. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประกอบการขายปุ๋ย พืช เลี้ยงสัตว์ ขนส่ง เป็นต้น กิจการเหล่านี้ได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

 

7. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เสียภาษีเท่าไหร่?

ยกตัวอย่าง หจก.พ่อแม่ลูก ธุรกิจซื้อมาขายไป มีรายได้จากการขาย 3 ล้านบาท มีต้นทุนขาย 60% ของยอดขาย มีกำไรขั้นต้น 40% กำหนดจ่ายเงินเดือนผู้บริหาร 3 คน คนละ 25,000 บาท/เดือน

รายได้ขาย 3,000,000.-
หักต้นทุน 1,800,000.-
กำไรขั้นต้น 1,200,000.-
หักเงินเดือน 900,000.-
กำไรสุทธิ 300,000.-

คำถาม: หจก.พ่อแม่ลูก จะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่าไหร่?

คำตอบ: ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เพราะกำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาท ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

 

8. ขั้นตอนบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

ให้คำแนะนำปรึกษา ยืนยันการรับงาน และจองชื่อนิติบุคคล กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลูกค้าชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท ส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอจดทะเบียนมาทางไลน์หรือ Email

นัดเซ็นต์เอกสารคำขอจดทะเบียนพร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมด

รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแทนลูกค้าตามขอบเขตงานที่ตกลงไว้

แจ้งผลการดำเนินการพร้อมส่งมอบหลักฐานจดทะเบียนทั้งหมดให้ลูกค้า

 

9. จองชื่อจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องทำยังไง?

ในการจองชื่อนิติบุคคลต้องตรวจสอบชื่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าชื่อที่ต้องการจดทะเบียนไม่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือขัดต่อระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2559

สำหรับท่านที่สนใจบริการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดกับเรา (บริการจองชื่อนิติบุคลฟรีค่ะ!)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป
Visitors: 1,760,916