ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2561 อัตราภาษีใหม่ | เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย พนักงาน | ยื่นภาษีสรรพากร ภ.ง.ด.1

ตารางคำณวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2561 อัตราภาษีใหม่ เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของพนักงาน (ภ.ง.ด.1) ประจำเดือน

และการวางแผนลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้โปรแกรม Excel แบบง่ายๆ เข้าใจได้เร็ว

Visitors: 414,738