เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Express |  โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express รวมระบบบัญชีทั้ง 12 ระบบเข้าไว้ด้วยกัน ช่วยให้ข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ทำให้ลดขั้นตอนในการทำงาน โทร.065-729-9905

โปรแกรมบัญชี Express มี 12 ระบบ ดังนี้

1. ระบบการจัดซื้อสินค้า และการรับสินค้า ระบบควบคุมเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

3. ระบบการจัดจำหน่ายและการจองสินค้า

4. ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ

5. ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง

6. ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร

7. ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

8. ระบบบัญชีแยกประเภท

9. ระบบสินทรัพย์ถาวร

10. ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า

11. ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า

12. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณพัช065-729-9905  

 

คุณหนึ่ง084-324-2705  

 

Visitors: 478,969