สอนใช้งานโปรแกรม Express

โปรแกรมบัญชี Express เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปซึ่งรวบรวมระบบบัญชีถึง 12 ระบบเข้าไว้ด้วยกันเป็นโปรแกรมเดียว เพียงบันทึกข้อมูลซื้อ-ขายในโปรแกรมบัญชี exprees

ขู้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ทำให้ลดขั้นตอนในการทำงาน การบันทึกข้อมูลมีความสะดวกและง่าย สามารถแยกแผนกในการทำงานได้

"อาชีพนักบัญชี" เป็นอาชีพเฉพาะทางที่ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเรียนจบด้านบัญชีโดยตรง ต้องมีความรู้ และประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีอย่างลึกซึ้ง

ต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญ เป็นอาชีพที่ไม่มีทางลัด และไม่สามารถฝึกหัดกันได้ภายในเวลาอันรวดเร็วเหมือนอาชีพสายงานอื่น


  • การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มใช้โปรแกรมบัญชี Express การเตรียมคอมพิวเตอร์ การกำหนดบริษัทใหม่ การเปิดแฟ้มข้อมูล การกำหนดค่าเริ่มต้นกิจการ การกำหนดค่าเริ่มต้นทั่วไป การกำหนดรอบบัญชี ...

  • การกำหนดฐานข้อมูลของระบบบัญชี การกำหนดรายละเอียดพนักงานขาย กำหนดค่าเริ่มต้นระบบขายและลูกค้า กำหนดค่าเริ่มต้นระบบซื้อและเจ้าหนี้ กำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้ กำหนดค่าเริ่มต้นระบบสินค้า ...

  • การบันทึกรายการประจำวันในระบบซื้อ การบันทึกใบสั่งซื้อ บันทึกซื้อเงินเชื่อ บันทึกลดหนี้และส่งคืนสินค้า บันทึกจ่ายชำระหนี้ บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ บันทึกการหักภาษี ณ ที่จ่าย ระบบจั...

  • การบันทึกรายการประจำวันในระบบขาย บันทึกขายเงินเชื่อ บันทึกลดหนี้และรับคืนสินค้า บันทึกรับชำระหนี้ บันทึกการขายสินค้าบริการ บันทึกรับชำระหนี้ค่าบริการ ระบบการจองสินค้าและการจัดจ...

  • การบันทึกรายการประจำวันในระบบเช็คและธนาคาร การทำงานเกี่ยวกับเช็ครับ การทำงานเกี่ยวกับเช็คจ่าย การพิมพ์รายงานเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร เช็ครับและเช็คจ...

  • การบันทึกรายการประจำวันในระบบบัญชี การลงรายการบัญชีที่สมุดรายวัน การผ่านรายการบัญชีไปยังแยกประเภท เฉพาะเวอร์ชั่น 1.5 ระบบบัญชีแยกประเภท ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจาก ระบบซื้อ, ระ...

  • การบันทึกรายการประจำวันในระบบสินค้า จ่ายวัตถุดิบเพื่อผลิต ปรับปรุงค่าแรงในการผลิต รับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ข้อมูลส่วนใหญ่จะถ...

  • การบันทึกรายการประจำวันในระบบทรัพย์สิน กำหนดกลุ่มบัญชีทรัพย์สิน บันทึกรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ระบบสินทรัพย์ถาวร สามารเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได้ 3 วิธี ได้แก่ ...

  • การกำหนดค่าระบบอื่นๆ การจัดเรียงข้อมูล การคำนวณยอดต่างๆ การสำรองข้อมูล การตรวจสอบไฟล์สำรองข้อมูล การนำข้อมูลสำรองมาใช้ การปิดประมวลผลสิ้นปี ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิการใช้ข้อ...
Visitors: 1,952,795