สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express สำหรับการเริ่มต้นด้วยตัวเอง

แนะนำเทคนิคการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express เคล็ดไม่ลับกับการใช้งานโปรแกรมเอ็กเพรสตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการสร้างงบการเงินและรายงานต่างๆ แบบละเอียดครบทุกขั้นตอนการใช้งาน
 

"อาชีพนักบัญชี" เป็นวิชาชีพเฉพาะที่ผู้ปฎิบัติงานต้องเรียนจบทางด้านการบัญชีโดยตรง และผู้ปฎิบัติงานต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของงานบัญชีและฎหมายภาษีอย่างลึกซึ้ง

การเป็นนักบัญชีไม่สามารถฝึกหัดกันได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว จำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้มากพอสมควร และต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ ให้เชี่ยวชาญ

สามารถดูวีดีโอสอนการใช้งานผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ได้จากลิ้งค์ต่อไปนี้


ตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้น

โปรแกรมบัญชี Express รองรับระบบปฏิบัติการ (Operating System Supported) : Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, Windows 7, Windows 8 และ Windows 11 ทั้งแบบ 32bit (x8...


ตอนที่ 2 การกำหนดฐานข้อมูลของระบบบัญชี

การกำหนดฐานข้อมูลของระบบบัญชีสำเร็จรูป Express เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นของระบบต่างๆ ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้า ธนาคาร ยอดยกมาของบัญชีต่างๆ 2.1 การกำหนดรายละเอียดพนักงานขาย โป...


ตอนที่ 3 การบันทึกรายการประจำวันในระบบซื้อ

ระบบจัดซื้อสินค้าและการรับสินค้าสามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ถึง 3 รูปแบบ เช่น ใบสั่งซื้อ และใบรับสินค้า รองรับภาษีซื้อแบบที่ขอคืนได้ไม่เต็มจำนวน โดยระบบบั...
ระบบการจองสินค้าและการจัดจำหน่ายสามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ 3 รูปแบบ ตัวอย่างเช่น ใบเสนอราคา, บิลเงินสด และเฉพาะใบสั่งขาย, ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี สามา...
ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร เช็ครับและเช็คจ่ายจะถูกส่งมาจากการรับชำระหนี้ และจ่ายชำระหนี้ สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบเช็คที่แตกต่างกันได้ 6 ธนาคาร การรับชำระ/จ่ายชำระหนี้ด้วยเช็ค ...
ระบบบัญชีแยกประเภท ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจาก ระบบซื้อ, ระบบขาย, การเงิน และระบบอื่น ๆ จัดเตรียมผังบัญชีตัวอย่างไว้ให้ และสามารถ แก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง เพื่อให้ตรงกับระบบงานของบริ...
ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจากระบบซื้อและระบบขายสินค้า1. สามารถกำหนดคลังสินค้าได้หลายคลังโดยไม่จำกัดจำนวน2. สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 2 แบบ ได้แก่- แบบต้นท...
ระบบสินทรัพย์ถาวร สามารเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได้ 3 วิธี ได้แก่- วิธีเส้นตรง (Straight-Line Method)- วิธีลดยอด (The Constant Percentage of Declining Book-Value Met...
ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม ได้ตามต้องการ ทำให้ป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปดูข้อมูลที่เป็นความลับ กำหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานแต...

แนะนำวิธีหาลูกค้าของสำนักงานบัญชี

การหาลูกค้าทำบัญชีด้วยการส่งจดหมายแนะนำบริษัทเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าได้รู้จักสำนักงานบัญชีของเรามากขึ้นครับ

สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการหาลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ปี 2564 สามารถดาวน์โหลดรายชื่อนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ได้ที่นี่ ..ครับ

Visitors: 1,760,916