สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express ตอนที่ 8

การบันทึกรายการประจำวันในระบบทรัพย์สิน 

  • กำหนดกลุ่มบัญชีทรัพย์สิน
  • บันทึกรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

 

ระบบสินทรัพย์ถาวร สามารเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได้ 3 วิธี ได้แก่

  1. วิธีเส้นตรง (Straight-Line Method)
  2. วิธีลดยอด (The Constant Percentage of Declining Book-Value Method)
  3. กำหนดค่าเสื่อมราคาเอง

 


 

8.1 กำหนดกลุ่มบัญชีทรัพย์สิน โปรแกรมบัญชี Express

8.2 บันทึกรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โปรแกรมบัญชี Express

 

Visitors: 1,957,045