ตอนที่ 8 การบันทึกรายการประจำวันในระบบทรัพย์สิน

ระบบสินทรัพย์ถาวร สามารเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได้ 3 วิธี ได้แก่
- วิธีเส้นตรง (Straight-Line Method)
- วิธีลดยอด (The Constant Percentage of Declining Book-Value Method)
- กำหนดค่าเสื่อมราคาเอง


8.1 กำหนดกลุ่มบัญชีทรัพย์สิน โปรแกรมบัญชี Express

8.2 บันทึกรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โปรแกรมบัญชี Express

Visitors: 1,773,566