สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express ตอนที่ 7

การบันทึกรายการประจำวันในระบบสินค้า

  • จ่ายวัตถุดิบเพื่อผลิต
  • ปรับปรุงค่าแรงในการผลิต
  • รับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต
  • โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง

 

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจากระบบซื้อและระบบขายสินค้า

1. สามารถกำหนดคลังสินค้าได้หลายคลังโดยไม่จำกัดจำนวน

2. สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 2 แบบ ได้แก่

- แบบต้นทุนถัวเฉลี่ย (Moving Weighted Average)

- แบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO = First-In-First-Out)

 


 

7.1 จ่ายวัตถุดิบเพื่อผลิต โปรแกรมบัญชี Express

7.2 ปรับปรุงค่าแรงในการผลิต โปรแกรมบัญชี Express

7.3 รับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต โปรแกรมบัญชี Express

7.5 โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง โปรแกรมบัญชี Express

 

Visitors: 1,957,034