ตอนที่ 7 การบันทึกรายการประจำวันในระบบสินค้า

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจากระบบซื้อและระบบขายสินค้า
1. สามารถกำหนดคลังสินค้าได้หลายคลังโดยไม่จำกัดจำนวน
2. สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 2 แบบ ได้แก่
- แบบต้นทุนถัวเฉลี่ย (Moving Weighted Average)
- แบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO = First-In-First-Out)


7.1 จ่ายวัตถุดิบเพื่อผลิต โปรแกรมบัญชี Express

7.2 ปรับปรุงค่าแรงในการผลิต โปรแกรมบัญชี Express

7.3 รับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต โปรแกรมบัญชี Express

7.5 โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง โปรแกรมบัญชี Express

Visitors: 1,773,558