EP.4 การบันทึกรายการประจำวันในระบบขาย

ระบบการจองสินค้าและการจัดจำหน่ายสามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ 3 รูปแบบ ตัวอย่างเช่น ใบเสนอราคา, บิลเงินสด และเฉพาะใบสั่งขาย,

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี สามารถกำหนดได้ถึง 9 แบบ สามารถบันทึกขายสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตราปกติ และที่ได้รับยกเว้นภาษี ไว้ในบิลใบเดียวกันได้

 


 

4.1 บันทึกขายเงินเชื่อ

 

4.2 บันทึกลดหนี้และรับคืนสินค้า

 

4.3 บันทึกรับชำระหนี้

 

4.4 บันทึกการขายสินค้าบริการ

 

4.5 บันทึกรับชำระหนี้ค่าบริการ

Visitors: 1,974,716