ตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

โปรแกรมบัญชี Express รองรับระบบปฏิบัติการ (Operating System Supported) :  Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, Windows 7, Windows 8 และ Windows 11 ทั้งแบบ 32bit (x86) และ 64bit (x64)


 

1.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มใช้โปรแกรมบัญชี Express

1.2 การกำหนดบริษัทใหม่ สร้างข้อมูลใหม่ ในโปรแกรม Express

1.3 การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่ในโปรแกรม Expressโปรแกรมบัญชี Express

1.4 การกำหนดค่าเริ่มต้น รายละเอียดกิจการโปรแกรมบัญชี Express

1.5 การกำหนดค่าเริ่มต้น เรื่องทั่วไป โปรแกรมบัญชี Express

1.6 การกำหนดรอบบัญชี โปรแกรมบัญชี Express

1.7 การกำหนดตารางข้อมูล โปรแกรมบัญชี Express

1.8 การกำหนดผังบัญชี โปรแกรมบัญชี Express

1.9 การกำหนดการเชื่อมต่อบัญชี โปรแกรมบัญชี Express

1.10 การกำหนดเลขที่เอกสาร โปรแกรมบัญชี Express


  • การกำหนดฐานข้อมูลของระบบบัญชีสำเร็จรูป Express เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นของระบบต่างๆ ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้า ธนาคาร ยอดยกมาของบัญชีต่างๆ 2.1 การกำหนดรายละเอียดพนักงานขาย โปรแ...

  • ระบบจัดซื้อสินค้าและการรับสินค้าสามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ถึง 3 รูปแบบ เช่น ใบสั่งซื้อ และใบรับสินค้า รองรับภาษีซื้อแบบที่ขอคืนได้ไม่เต็มจำนวน โดยระบบบั...

  • ระบบการจองสินค้าและการจัดจำหน่ายสามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ 3 รูปแบบ ตัวอย่างเช่น ใบเสนอราคา, บิลเงินสด และเฉพาะใบสั่งขาย, ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี สามา...

  • ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร เช็ครับและเช็คจ่ายจะถูกส่งมาจากการรับชำระหนี้ และจ่ายชำระหนี้ สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบเช็คที่แตกต่างกันได้ 6 ธนาคาร การรับชำระ/จ่ายชำระหนี้ด้วยเช็ค ...

  • ระบบบัญชีแยกประเภท ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจาก ระบบซื้อ, ระบบขาย, การเงิน และระบบอื่น ๆ จัดเตรียมผังบัญชีตัวอย่างไว้ให้ และสามารถ แก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง เพื่อให้ตรงกับระบบงานของบริ...

  • ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจากระบบซื้อและระบบขายสินค้า1. สามารถกำหนดคลังสินค้าได้หลายคลังโดยไม่จำกัดจำนวน2. สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 2 แบบ ได้แก่- แบบต้นท...

  • ระบบสินทรัพย์ถาวร สามารเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได้ 3 วิธี ได้แก่- วิธีเส้นตรง (Straight-Line Method)- วิธีลดยอด (The Constant Percentage of Declining Book-Value Met...

  • ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม ได้ตามต้องการ ทำให้ป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปดูข้อมูลที่เป็นความลับ กำหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานแต...
Visitors: 1,760,915