การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

ตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

1.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มระบบ

1.2 การกำหนดบริษัทใหม่

1.3 การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่

1.4 การกำหนดรายละเอียดกิจการ

1.5 การกำหนดเรื่องทั่วไป

1.6 การกำหนดรอบบัญชี

1.7 การกำหนดตารางข้อมูล

1.8 การกำหนดผังบัญชี

1.9 การกำหนดการเชื่อมต่อบัญชี

1.10 การกำหนดเลขที่เอกสาร

 

<<กลับสู่เมนูหลัก

"เรียนรู้การใช้โปรแกรม Express"


ข้อมูลระบบลูกหนี้การค้าจะถูกส่งมาจากระบบขายสินค้า

1. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ถึง 3 รูปแบบ เช่น ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า และใบเพิ่มหนี้

2. สามารถบันทึกรายได้ ที่นอกเหนือจากลูกหนี้จากการขายสินค้า

3. สามารถรับชำระหนี้ได้อย่างสะดวกทั้งการรับชำระแบบเต็มบิล หรือรับชำระบางส่วน

4. การรับชำระหนี้สามารถชำระโดย เงินสด, เช็ค(กี่ใบก็ได้), บัตรเครดิต(เหมือนเช็ค), โอนเงินเข้าบัญชี, ดร๊าฟ, หักภาษี ณ ที่จ่าย, ส่วนลด และกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

5. เพื่อลดโอกาสการเกิดหนี้สูญ ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์สภาพหนี้จากงบอายุหนี้ ทั้งแบบสรุป และแบบละเอียด และสามารถกำหนดช่วงการวิเคราะห์อายุหนี้ได้เอง

6. มีรายงานใบวางบิลตามวันที่นัดรับเงิน เพื่อโทรไปเตือนลูกค้าให้เตรียมเช็ค และใช้วางแผนเส้นทางของพนักงานเก็บเงิน

7. ในใบลดหนี้/รับคืนสินค้า สามารถเลือกได้ว่าจะหักจากใบกำกับสินค้าเดิม, เก็บไว้หักเมื่อรับชำระหนี้ หรือจ่ายเป็นเงินสด

8. ในเอกสารแต่ละใบสามารถเพิ่มคำอธิบายหมายเหตุได้ จำนวน 5 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร

9. มีใบตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของลูกค้า เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาเรื่องเพิ่มวงเงิน

10. สามารถพิมพ์รายชื่อของลูกค้าลงบนสติกเกอร์และจ่าหน้าซองจดหมายได้

11. สามารถปรับเปลี่ยนรหัสลูกค้า, รหัสพนักงานขาย และรหัสรายได้อื่น ๆ ได้ตลอดเวลา

12. สามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสลูกค้า หรือชื่อบริษัท และมี Look up ในกรณีที่จำรหัสไม่ได้

13. ในรายละเอียดพนักงานขาย สามารถกำหนดอัตราคอมมิชชั่นและเป้าการขายได้ 24 งวด เพื่อคำนวณหายอดคอมมิชชั่น

14. ยอดขายของพนักงานขาย สามารถแยกได้ตามวันที่รับเงิน และวันที่เช็คผ่าน เพื่อนำยอดไปคิดคอมมิชชั่น

15. สำหรับธุรกิจบริการ สามารถพิมพ์ใบกำกับภาษี ให้กับลูกค้าได้ทันที ที่รับชำระเงิน

FaceBook สอนการเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมบัญชี Express


1.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้น

1.2 การกำหนดบริษัทใหม่

1.3 การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่

1.4 การกำหนดค่าเริ่มต้น - รายละเอียดกิจการ

1.5 การกำหนดค่าเริ่มต้น - เรื่องทั่วไป

1.6 การกำหนดรอบบัญชี

1.7 การกำหนดตารางข้อมูล

1.8 การกำหนดผังบัญชี

1.9 การกำหนดการเชื่อมต่อบัญชี

1.10 การกำหนดเลขที่เอกสาร

ตัวอย่างใบวางบิล

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

 

การให้สิทธิ์ค่าสนับสนุนมีจำนวนทั้งหมด1,000 สิทธิเท่านั้น (หมดแล้วหมดเลย) ท่านที่สนใจสามารถจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธ.ค. 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

ลงทะเบียนรับคูปอง มูลค่า 10,000 บาท

โครงการสนับสนุน SMEs เป็นการสนับสนุนในรูปแบบเงินให้เปล่า สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจกับผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็น Digital Provider กับ depa โดยวงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยรับผิดชอบการดำเนินการมอบทุนสนับสนุนให้ SMEs  ทั่วประเทศ ทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งธุรกิจที่สามารถขอรับทุนสนับสนุนได้ มีดังนี้

1. ธุรกิจการค้าและบริการ

2. ธุรกิจ E-commerce

3. ธุรกิจท่องเที่ยว

4. ธุรกิจร้านอาหาร

**ยกเว้น ธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตร

Visitors: 555,486