EP.3 การบันทึกรายการประจำวันในระบบซื้อ

ระบบจัดซื้อสินค้าและการรับสินค้าสามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ถึง 3 รูปแบบ

เช่น ใบสั่งซื้อ และใบรับสินค้า รองรับภาษีซื้อแบบที่ขอคืนได้ไม่เต็มจำนวน โดยระบบบัญชี Express จะเฉลี่ยภาษีซื้อที่ขอคืนได้และภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้ ให้เองอัตโนมัติ

 


 

3.2 บันทึกใบสั่งซื้อ

 

3.3 บันทึกซื้อเงินเชื่อ

 

3.4 บันทึกลดหนี้และส่งคืนสินค้า

 

3.5 บันทึกจ่ายชำระหนี้

 

3.6 บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

3.7 บันทึกการหักภาษี ณ ที่จ่าย

Visitors: 1,974,716