สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express ตอนที่ 3

การบันทึกรายการประจำวันในระบบซื้อ

  •  การบันทึกใบสั่งซื้อ
  • บันทึกซื้อเงินเชื่อ
  • บันทึกลดหนี้และส่งคืนสินค้า
  • บันทึกจ่ายชำระหนี้
  • บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  • บันทึกการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

ระบบจัดซื้อสินค้าและการรับสินค้าสามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ถึง 3 รูปแบบ เช่น ใบสั่งซื้อ และใบรับสินค้า รองรับภาษีซื้อแบบที่ขอคืนได้ไม่เต็มจำนวน โดยระบบบัญชี Express จะเฉลี่ยภาษีซื้อที่ขอคืนได้และภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้ ให้เองอัตโนมัติ

 


 

3.2 การบันทึกใบสั่งซื้อ โปรแกรมบัญชี Express

3.3 บันทึกซื้อเงินเชื่อ โปรแกรมบัญชี Express

3.4 บันทึกลดหนี้ ส่งคืนสินค้า โปรแกรมบัญชี Express

3.5 บันทึกจ่ายชำระหนี้ โปรแกรมบัญชี Express

3.6 บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ โปรแกรมบัญชี Express

3.7 บันทึกการหักภาษี ณ ที่จ่าย โปรแกรมบัญชี Express

 

Visitors: 1,957,040