สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express ตอนที่ 2

การกำหนดฐานข้อมูลของระบบบัญชี

 • การกำหนดรายละเอียดพนักงานขาย
 • กำหนดค่าเริ่มต้นระบบขายและลูกค้า
 • กำหนดค่าเริ่มต้นระบบซื้อและเจ้าหนี้
 • กำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้
 • กำหนดค่าเริ่มต้นระบบสินค้า
 • กำหนดรายละเอียดสินค้าและวัตถุดิบ
 • กำหนดรายละเอียดสินค้าบริการ
 • กำหนดรายละเอียดสินค้าชุด
 • กำหนดรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร
 • บันทึกยอดยกมา ลูกหนี้คงค้าง
 • บันทึกยอดยกมา เจ้าหนี้คงค้าง
 • บันทึกยอดยกมา สินค้าและวัตถุดิบ
 • บันทึกเช็ครับล่วงหน้า ยกมา
 • บันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้า ยกมา
 • บันทึกยอดบัญชี ยกมา

 

 

การกำหนดฐานข้อมูลของระบบบัญชีสำเร็จรูป Express เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นของระบบต่างๆ ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้า ธนาคาร ยอดยกมาของบัญชีต่างๆ

 


 

2.1 การกำหนดรายละเอียดพนักงานขาย โปรแกรมบัญชี Express

2.2 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบขายและลูกค้า โปรแกรมบัญชี Express

2.4 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบซื้อและเจ้าหนี้ โปรแกรมบัญชี Express

2.5 กำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้ โปรแกรมบัญชี Express

2.6 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบสินค้า โปรแกรมบัญชี Express

2.7 กำหนดรายละเอียดสินค้า วัตถุดิบ โปรแกรมบัญชี Express

2.8 กำหนดรายละเอียดสินค้าบริการ โปรแกรมบัญชี Express

2.9 กำหนดรายละเอียดสินค้าชุด โปรแกรมบัญชี Express

2.10 กำหนดรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร โปรแกรมบัญชี Express

2.11 บันทึกยอดยกมา ลูกหนี้คงค้าง โปรแกรมบัญชี Express

2.12 บันทึกยอดยกมา เจ้าหนี้คงค้าง โปรแกรมบัญชี Express

2.13 บันทึกยอดยกมา สินค้า วัตถุดิบ โปรแกรมบัญชี Express

2.14 บันทึกเช็ครับล่วงหน้ายกมา โปรแกรมบัญชี Express

2.15 บันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้ายกมา โปรแกรมบัญชี Express

2.16 บันทึกยอดบัญชียกมา โปรแกรมบัญชี Express

 

Visitors: 1,957,030