สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express ตอนที่ 5

การบันทึกรายการประจำวันในระบบเช็คและธนาคาร

  • การทำงานเกี่ยวกับเช็ครับ
  • การทำงานเกี่ยวกับเช็คจ่าย
  • การพิมพ์รายงานเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร

 

ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร เช็ครับและเช็คจ่ายจะถูกส่งมาจากการรับชำระหนี้ และจ่ายชำระหนี้ สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบเช็คที่แตกต่างกันได้ 6 ธนาคาร การรับชำระ/จ่ายชำระหนี้ด้วยเช็ค ระบบบัญชี Express จะนำเช็คไปเก็บไว้ในทะเบียนเช็ค เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ดูแลและตรวจสอบ

 


 

5.1 การทำงานเกี่ยวกับเช็ครับ โปรแกรมบัญชี Express

5.2 การทำงานเกี่ยวกับเช็คจ่าย โปรแกรมบัญชี Express

5.3 การพิมพ์รายงานเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร Statement โปรแกรมบัญชี Express

 

Visitors: 1,957,041