ตอนที่ 6 การบันทึกรายการประจำวันในระบบบัญชี

ระบบบัญชีแยกประเภท ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจาก ระบบซื้อ, ระบบขาย, การเงิน และระบบอื่น ๆ จัดเตรียมผังบัญชีตัวอย่างไว้ให้ และสามารถ แก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง เพื่อให้ตรงกับระบบงานของบริษัทได้ สามารถสร้างงบการเงินได้ทุกรูปแบบ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจแต่ละประเภท


6.1 การลงรายการบัญชีที่สมุดรายวัน โปรแกรมบัญชี Express

6.2 การผ่านรายการบัญชีไปยังแยกประเภท เฉพาะเวอร์ชั่น 1.5

Visitors: 1,773,568