แนะนำวิธีหาลูกค้าใหม่สำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจสำนักงานบัญชีและผู้ทำบัญชีอิสระ

อาชีพนักบัญชี เป็นงานเฉพาะที่ต้องมีความรู้ในสายงานบัญชีโดยตรง ต้องจบสาขาบัญชี มีประสบการณ์ในการจัดบัญชีมาก่อน ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของงานบัญชีอย่างลึกซึ้ง ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้งานบัญชีมากพอสมควร

อาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพที่ไม่สามารถฝึกหัดกันได้ภายในเวลาอันรวดเร็วเหมือนสายงานอาชีพอื่น นักบัญชีจำเป็นต้องมีทัศนคติที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้จากสถาบันการศึกษา และเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงาน จะช่วยเพิ่มทักษะและคุณค่าทางวิชาชีพให้นักบัญชี ให้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในงานบัญชีด้านต่างๆ

บริการที่เกี่ยวสำนักงานบัญชี 

1. รับทำบัญชี 

2. รับตรวจสอบบัญชี 

3. รับวางระบบบัญชี 

4. รับสอนโปรแกรมบัญชี 

5. ที่ปรึกษาบัญชีภาษี 

6. วิทยากร / อบรมบัญชี  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมามีการเพิ่มจำนวนนิติบุคคลมากขึนเป็นอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการและข้อกฎหมายในการจัดเก็บภาษีร้านค้าของกรมสรรพากร ซึ่งมีส่วนกระตุ้นให้ร้านค้าขนาดเล็กสนใจเรื่องภาษีและเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจมาเป็นนิติบุคคลมากขึ้นเรื่อยๆ

การหาลูกค้าด้วยการส่งจดหมายแนะนำบริการเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าได้รู้จักสำนักงานบัญชีของเรามากขึ้น เบื้องต้นเราต้องคัดกรองข้อมูลลูกค้าให้เหมาะสมเพื่อให้มีโอกาสมากที่สุด ดยเราต้องกำหนดเป้าเหมายให้ชัดเจน + ดำเนินทำอย่างต่อเนื่อง + ตั้งงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ไว้ให้เหมาะสม

ยกตัวอย่างเช่น 

 • กำหนดพื้นที่ให้บริการ (ยิ่งใกล้ยิ่งดี) 
 • กำหนดขนาดกิจการที่ต้องการรับทำบัญชี
 • กำหนดประเภทธุรกิจที่ต้องการรับทำบัญชี 

 • ตัวอย่างใบกำกับภาษี.jpg
  ใบกำกับภาษี คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้...

 • ตัวอย่างใบสำคัญจ่ายเงิน.jpg
  ใบสำคัญจ่ายเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการปฎิบัติของฝ่ายบัญชีการเงิน เพราะใช้เป็นหลักฐานในการลงบัญชีให้ถูกต้องสามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องย้อนกลับได้การจัดทำใบสำค...

 • ใช้บ้านทำโฮมออฟฟิศต้องทำอย่างไร.jpg
  กรณีที่ผู้ประกอบการใช้บ้านตนเองเป็นโฮมออฟฟิศในการเปิดบริษัทใหม่ หรือเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการโดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกันต้องจัดทำหนังสือยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการค้า และให...

ติดต่อพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ 

Visitors: 512,056