ตราประทับสำหรับจดทะเบียนบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด

หลักเกณฑ์การจัดทำตราห้างหุ้นส่วนหรือตราบริษัท

1. ตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เครื่องหมายตรามหาจักรีบรมราชวงศ์

(2) พระบรมราชาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล และ พระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระอัครมเหสีหรือสมเด็จพระยุพราช

(3) พระบรมราชสัญลักษณ์ และพระราชสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์สมเด็จพระอัครมเหสี และสมเด็จพระยุพราช

(4) พระมหามงกุฎ มงกุฎขัตติยราชนารี หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่นใดที่ใกล้เคียงกับมงกุฎ

(5) ฉัตรต่าง ๆ อันเป็นลักษณะของเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ

(6) ตราแผ่นดิน ตราราชการ ตราครุฑพ่าห์ ธงหลวง ธงชาติ หรือธงราชการ เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

(7) พระราชลัญจกร และลัญจกรในราชการ

(8) เครื่องหมายกาชาด ชื่อกาชาด กาเจนีวา เครื่องหมายราชการ หรือเครื่องหมายใด ๆ ที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(9) เครื่องหมายที่ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ ขอสงวนไว้

(10) สัญลักษณ์ประจ าชาติไทย ได้แก่ ช้างไทย ดอกราชพฤกษ์ และ ศาลาไทย

2. ตราจะมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือไม่ก็ได้ หากตรามีชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทชื่อในตรานั้นต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียนหรือตรงกับชื่อภาษาต่างประเทศที่ขอใช้ และต้องมีค าแสดงประเภทของนิติบุคคลด้วย ในกรณีนายทะเบียนรับจดทะเบียนตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีลักษณะเป็นตราดุนหรือตรานูนให้นายทะเบียนใช้ดินสอด าระบายตราดุนหรือตรานูนให้ปรากฏเป็นรูปรอยและหมายเหตุข้างรูปรอยตรานั้นว่า “ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนี้จดทะเบียนตราเป็นตราดุนหรือตรานูน” ก่อนบันทึกเข้าระบบคอมพิวเตอร์

3. การจดทะเบียนตรามากกว่า 1 ดวง จะต้องจดทะเบียนระบุไว้ในรายการอย่างอื่น ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบเพื่อระบุให้ชัดเจนว่าตราดวงใดใช้ในกรณีใดด้วย

4. บริษัทจำกัดจะขอจดทะเบียนตราหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่อำนาจกรรมการกำหนดให้ประทับตรา ก็ต้องจดทะเบียนตราด้วย

สอบถามเพิ่มเติม

มือถือ 090-127-0586

Line ID: suptle.t

ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนหจก

เรามีบริการตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่า "ชื่อกิจการที่ท่านต้องการ" ไม่เหมือน หรือคล้ายคลึงกับกิจการอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 544,624