ตัวอย่างตราประทับของห้างหุ้นส่วนและบริษัท

ตราจะมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือไม่ก็ได้ หากตรามีชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทชื่อในตรานั้นต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียน บริษัทจำกัดจะขอจดทะเบียนตราหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่อำนาจกรรมการกำหนดให้ประทับตราก็ต้องจดทะเบียนตราด้วย

Visitors: 537,324