บริการรับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชี ปิดงบ ตรวจสอบบัญชี บริการเน้นคุณภาพ ราคาคุ้มค่า ประหยัดได้ทั้งเวลาและเงินภาษี บริการเป็นกันเองเข้าใจง่าย แนะนำการเสียภาษีอย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้ธุรกิจมีแนวทางในการเลือกชำระในอัตราต่ำที่สุด

 

จ้างสำนักงานบัญชีดีอย่างไร?

1. การจ้างสำนักงานบัญชีคุณไม่ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับพนักงานลาออก

2. การจ้างสำนักงานบัญชีคุณจะได้งานที่เป็นมืออาชีพไม่ต้องลองผิดลองถูก

3. การจ้างสำนักงานบัญชีคุณจ่ายถูกกว่าการจ้างพนักงานบัญชีเอง  2 - 3 เท่า

4. การจ้างสำนักงานบัญชีช่วยควบคุมให้ระบบบัญชีมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

 

ค่าบริการสำนักงานบัญชีมีอะไรบ้าง?

เราจะเสนอค่าทำบัญชีตามขอบเขตงานที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย โดยใช้วิธีประมาณการจากรายได้ จำนวนเอกสารในการลงบัญชี การประสานงาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอื่นๆ มาประกอบการพิจารณา

1. ค่าจัดทำบัญชี (จ่ายทุกสิ้นเดือน)

จัดทำบัญชีรายเดือน ยื่นภาษีสรรพากร คำนวณนำส่งประกันสังคม พร้อมการให้คำปรึกษาที่เป็นกันเองเข้าใจง่าย

  • แพคเกจ Start
5,500.-
  • แพคเกจ Small
7,500.-
  • แพคเกจ Medium
9,500.-

ขอบเขตการจัดทำบัญชี

1. บันทึกรายการค้า, จัดทำสมุดรายวันต่างๆ

2. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของกิจการ

3. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

4. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

5. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

6. จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)

7. จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.36)

8. จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)

9. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย

10 ยื่นแบบนำส่งประกันสังคม

2. ค่าปิดงบและตรวจสอบบัญชี (จ่ายปีละ 1 ครั้ง)

ปิดงบและตรวจสอบบัญชีพร้อมให้คำปรึกษาสำหรับการวางแผนภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อการเสียภาษีที่ถูกต้อง แม่นยำ

  • ไม่มีรายได้ (งบเปล่า)
9,500.-
  • รายได้ไม่เกิน 1 ล้าน
13,500.-
  • รายได้ไม่เกิน 5 ล้าน
19,500.-

ขอบเขตการปิดงบและตรวจสอบบัญชี

1. สัมภาษณ์และประเมินสถานการณ์ด้านบัญชีและภาษีองค์กร

2. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านตรวจสอบภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

3. รวบรวมข้อมูล สนับสนุน แนะนำ เพื่อการสอบบัญชี

4. สอบทานการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการ

5. ตรวจสอบเพื่อรับรองการเงินตามมาตรฐานสอบบัญชี

6. การแจ้งชื่อผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบตาม พ.ร.บ.การบัญชี

3. บริการทางธุรกิจและอื่นๆ (จ่ายปีละ 1 ครั้ง)

ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,500 - 9,500 บาท เป็นบริการยื่นแบบภาษีต่างๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดทำบัญชีที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และป้องกันไม่ให้เกิดเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามมาในอนาคต

ขอบเขตบริการทางธุรกิจ

1. ยื่นแบบสรุปภาษีนำส่งเงินเดือน ภงด.1ก

2. ยื่นแบบสรุปทดแทนประจำปี กท.20

3. ลงหนังสือพิมพ์เชิญประชุม

4. ยื่นบัญชีผู้ถือหุ้น บอจ.5

5. ขอรหัสส่งภาษีทางอินเทอร์เน็ต ภอ.01

6. ขอรหัสส่งงบทางอินเทอร์เน็ต e-Filing

7. ยื่นแบบภาษีกลางปี ภงด.51

8. ยื่นแบบภาษีประจำปี ภงด.50

9. นำส่งประจำปีกระทรวงพาณิชย์

คุณธนาคม ตั้งสุรชัยกุล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป
Visitors: 1,974,716