รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ราคาเหมาจ่าย พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

บริการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียน หจก, จัดตั้งบริษัท, จัดตั้ง หจก, เปิดบริษัท, เปิด หจก, บริการเน้นคุณภาพ ราคาเหมาจ่าย รับมอบอำนาจดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

พร้อมให้คำปรึกษาการวางแผนภาษี การกำหนดทุนจดทะเบียนให้เหมาะสม เอกสารที่ใช้จดทะเบียนนิติบุคคล ตลอดจนกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

การจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะกำหนดเงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท

ติดต่อฝ่ายจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

คุณอรไพลิน  ตั้งสุรชัยกุล

Tel : 090-127-0586

Line : suptle.t

Email : onpailin.info@gmail.com

 

บริษัทจำกัด คืออะไร?

การจดทะเบียนบริษัทจำกัดเป็นรูปแบบการจัดตั้งนิติบุคคลที่มีผู้ร่วมก่อตั้ง ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยแบ่งเงินทุนจดทะเบียนออกเป็นจำนวนหุ้น นิยมกำหนดมูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกในวันประชุมจัดตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ตามกฎหมายกำหนด

 

ขั้นตอนจดทะเบียนบริษัท

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจและยืนยันการรับทำงาน

บริการจองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลูกค้าชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท หลังทราบผลการจองชื่อ

ลูกค้าส่งเอกสารเพื่อประกอบการจัดทำแบบฟอร์มขอจดทะเบียน

ส่งแบบฟอร์มจดทะเบียนให้ลูกค้าเซ็นอนุมัติ

รับชำระค่าบริการส่วนที่เหลือก่อนจัดตั้งอย่างน้อย 1 วัน

รับมอบอำนาจดำเนินการแทนลูกค้าตามแพคเกจที่ตกลงไว้

ส่งมอบเอกสาร ทะเบียนนิติบุคคล ใบเสร็จราชการ ให้ลูกค้าเป็นลำดับสุดท้าย

บริการจองชื่อนิติบุคคล

เรามีบริการตรวจสอบชื่อนิติบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่า "ชื่อกิจการที่ท่านต้องการ" ไม่เหมือน ไม่ซ้ำ หรือ คล้าย กับชื่อกิจการอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

เอกสารใช้จดทะเบียนบริษัท

สำเนาบัตรประชาชน ผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน

สำเนาบัตรประชาชน พยานในการจัดตั้ง 2 คน

สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งบริษัท

แผนที่ตั้งโดยสังเขป

 

จดทะเบียนบริษัทต้องใช้เงินเท่าไหร่

ดาวน์โหลดใบเสนอราคาจดทะเบียนบริษัท

หมายเหตุ : บริการจดทะเบียนบริษัท แพคเกจที่ 1 เหมาะสำหรับกิจการขนาดเล็กที่คาดว่าจะมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี หรือเป็นกิจการประเภทที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย เช่น ขนส่ง, ขายสัตว์, ขายปุ๋ย, ขายพืชผลทางการเกษตร ขายหนังสือเรียน เป็นต้น

 

ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัท

1. การจดทะเบียนบริษัทสามารถระดมทุนได้ง่ายกว่าธุรกิจเจ้าของคนเดียว

2. ผู้ถือหุ้นบริษัทรับผิดชอบจำกัดเฉพาะมูลค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบเท่านั้น

3. กรณีขาดทุนไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้ประจำปี และสามารถนำผลขาดทุนไปเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดไปได้

4. การจดทะเบียนบริษัทช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจและแบรนด์สินค้า

 

การกำหนดอำนาจกรรมการ

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ

กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คืออะไร?

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นรูปแบบของการจัดตั้งนิติบุคลที่ต้องมีผู้ร่วมก่อตั้ง ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมีสัญญาความรับผิดของหุ้นส่วน ดังนี้

1. หุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจลงนาม และต้องรับผิดชอบไม่จำกัดมูลค่าความเสียหาย

2. ห้างหุ้นส่วนทั่วไป เป็นหุ้นส่วนที่ไม่มีอำนาจลงนาม และรับผิดไม่เกินเงินที่ตนลงทุนไว้เท่านั้น

 

เอกสารจดทะเบียน หจก

 สำเนาบัตรประชาชน ผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน

 สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นตั้งห้างหุ้นส่วน

แผนที่ตั้งโดยสังเขป

 

จดทะเบียน หจก ใช้เงินเท่าไหร่

ดาวน์โหลดใบเสนอราคาจดทะเบียน หจก

หมายเหตุ : บริการจดทะเบียน หจก แพคเกจที่ 1 เหมาะสำหรับกิจการขนาดเล็กที่คาดว่าจะมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ต่อปี หรือ เป็นกิจการประเภทที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย เช่น ขนส่ง, ขายสัตว์, ขายปุ๋ย, ขายพืชผลทางการเกษตร ขายหนังสือเรียน เป็นต้น

 

ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมตอนไหน

ในกรณีที่มีลูกจ้างประจำ ทั้งแบบรายเดือน รายวัน หรือ Part Time ในสถานประกอบการตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป บริษัทต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมภายใน 30 วัน ณ สำนักงานประกันสังคมประจำจังหวัดที่กิจการตั้งอยู่ เพื่อให้พนักงานมีสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแรงงาน

 

เงินจดทะเบียนบริษัทต้องจ่ายจริงไหม

การจดทะเบียนบริษัท หรือ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ก่อตั้งสามารถระบุการลงทุนเป็นเงินสดได้ ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารแต่อย่างใด

*ยกเว้น กรณีที่มีหุ้นส่วนบางรายเป็นชาวต่างชาติ กรณีนี้ต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารเพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วย

 

กำหนดทุนจดทะเบียนบริษัท

ทุนจดทะเบียนบริษัท หรือ เงินตั้งต้นกิจการ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมหลายด้านประกอบกัน เช่น ความน่าเชื่อถือ เงินที่ต้องลงทุนซื้อสินค้า เงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ ตลอดจนข้อบังคับที่ลูกค้ากำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ในการยื่นประมูลงาน ฯลฯ

ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจ SME นิยมจดทะเบียนบริษัทด้วยเงินทุนจดทะเบียนนครั้งแรก ไม่เกิน 1 ล้านบาท และในวันประชุมจัดตั้งบริษัทจะเรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรก 25% ของมูลค่าหุ้น

ติดต่อฝ่ายจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

คุณอรไพลิน  ตั้งสุรชัยกุล

Tel : 090-127-0586

Line : suptle.t

Email : onpailin.info@gmail.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป
Visitors: 1,957,038