รับทำบัญชี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน เปิดบริษัท ราคาเหมาจ่าย พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

บริการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ จดทะเบียน หจก จดภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนประกันสังคม ให้คำแนะนำปรึกษาประกอบการตัดสินใจ ทีมงานจะช่วยท่านวิเคราะห์และวางรูปแบบการค้าให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน

บริการของเราช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย คุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด การแนะนำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยเปิดมุมมองการบริหารธุรกิจให้กับคุณอย่างมืออาชีพ คุณจะพบแนวทางในการบริหารจัดการภาษีที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลอง

   

รับจดทะเบียนบริษัท ครบวงจร

การจองชื่อจดทะเบียนนิติบุคคล

ในการจองชื่อนิติบุคคลต้องตรวจสอบชื่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าชื่อที่ต้องการจดทะเบียนไม่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือขัดต่อระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2559

สำหรับท่านที่สนใจบริการจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนกับเรา บริการจองชื่อนิติบุคลฟรี ..ค่ะ

ขั้นตอนการให้บริการของเรา

1. ให้คำแนะนำปรึกษาและยืนยันการทำงาน

2. จองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. ชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท หลังทราบผลการจองชื่อ

4. ลูกค้าส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอจดทะเบียนมาทาง Line หรือ Email

5. นัดเซ็นต์เอกสารพร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมด

6. รับมอบอำนาจดำเนินการตามแพคเกจที่ลูกค้าตกลงไว้

7. ส่งมอบเอกสารพร้อมใบเสร็จทั้งหมดให้ลูกค้า เป็นลำดับสุดท้าย


ข้อดีของการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

1. ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อคู่ค้า

2. เสียภาษีตามผลประกอบการจริง กรณีขาดทุนก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ประจำปี

3. ผลขาดทุนที่เกินขึ้นสามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดๆ ไป (ได้สูงสุดถึง 5 รอบบัญชี)

4. การดำเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการกู้ยืมเงินกับธนาคารในอนาคต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) เป็นรูปแบบของการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันก่อตั้งในครั้งแรก โดยมีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วนและข้อตกลงในการแบ่งผลกำไรกัน

 

ข้อแนะนำการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

ต้องมีผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน

 ต้องเรียกชำระเงินลงทุนทั้งจำนวนในวันจัดตั้ง

 หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจลงนามและตัดสินใจดำเนินงาน รับผิดชอบไม่จำกัดมูลค่าความเสียหาย

  ห้างหุ้นส่วนทั่วไป เป็นหุ้นส่วนที่ลงทุนเพียงอย่างเดียว ไม่มีอำนาจลงนาม และจะรับผิดชอบเพียงเงินที่ลงทุนไว้เท่านั้น

 

จดทะเบียน หจก ใช้เงินเท่าไหร่?

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ จดทะเบียนเปิดหจก ราคาประหยัด เพียง 6,000 บาท แถมฟรีตรายาง 1 อัน พร้อมรับดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

บริการด้วยประสบการณ์และทักษะความชำนาญในวิชาชีพบัญชี บริการคุณภาพ ราคาคุ้มค่า พร้อมบริการพิเศษให้คำแนะนำปรึกษาการวางแผนภาษีประกอบการตัดสินใจ

จดทะเบียน หจก ใช้เงินเท่าไหร่

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน เป็นการวางแผนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจที่น่าสนใจ การดำเนินธุรกิจในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดจะช่วยลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น เพิ่มโอกาสในการรับงานทีใหญ่ขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการกู้ยืมเพื่อขยายกิจการในอนาคต

 

แพ็คเกจไหนเหมาะกับคุณ?

  แพคเกจ #1 เหมาะสำหรับกิจการขนาดเล็กที่คาดว่ารายได้จะไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปี ไม่มีพนักงานประจำ หรือเป็นธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ขายปุ๋ย, ขายพืช, ขายสัตว์, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์, ขนส่ง, ยารักษาสัตว์, อาหารสัตว์, ทำการเกษตร

 แพคเกจ #2 เหมาะสำหรับกิจการขนาดกลางที่คาดว่ารายได้จะเกิน 1.8 ล้านต่อปี ธุรกิจที่ต้องการความน่าเชื่อถือ คู่ค้าภาครัฐ ธุรกิจที่ต้องลงทุนสูงในช่วงเริ่มต้น เช่น ธุรกิจโรงแรม สร้างอาคาร สร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร เป็นต้น กิจการเหล่านี้ควรเลือกจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทันที เพื่อจะได้ใช้สิทธิ์ในภาษีซื้อจากการลงทุนเหล่านั้น

 เพคเกจ #3 เหมาะสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเต็มรูปแบบ ต้องการจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 หน่วยงาน แบบครบวงจร เป็นกิจการขนาดกลางและใหญ่ต้องการความน่าเชื่อถือตั้งแต่เริ่มต้น มีการจ้างพนักงาน หรือ ลูกจ้างประจำตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

บริษัทจำกัด (Company Limited) เป็นรูปแบบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกันก่อตั้งในครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไรจากการดำเนินงาน

และจะนำผลกำไรที่ได้มาแบ่งกันในรูปแบบ "เงินปันผล" ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท เมื่อจดทะเบียนบริษัทเสร็จแล้วจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากจากหน่วยภาษีของบุคคลธรรมดา

 

ข้อแนะนำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

ต้องมีผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 ท่าน

การจดทะเบียนบริษัทต้องมีพยานรับรอง 2 ท่าน

ต้องเรียกชำระค่าหุ้นในวันจัดตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินทุนจดทะเบียนทั้งหมด

ในวันประชุมจัดตั้งสามารถลงมติแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจเพียงคนเดียวก็ได้

 

ค่าบริการจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท จัดตั้งบริษัท พร้อมการแนะนำปรึกษากฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้อง บริการจดทะเบียนบริษัทของเรา จะช่วยให้การเริ่มธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย สะดวกรวดเร็ว คุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด

ค่าบริการจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัทเป็นการวางแผนธุรกิจที่ดีในปัจจุบัน ช่วยลดภาษีเงินได้จากการดำเนินงานของนิติบุคคล สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่คู่ค้า เพิ่มโอกาสในการรับงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินเพื่อขยายกิจการในอนาคต

 

ข้อมูลที่ใช้จดทะเบียนบริษัทและจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. สำเนาบัตรประชาชนหุ้นส่วนอย่างน้อย 3 ท่าน พร้อมเบอร์โทรศัพท์

2. อีเมล์และเบอร์โทรติดต่อบริษัท

3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัท

4. สำเนาบัตรประชาชนพยานอายุ 20 ปี ขึ้นไป 2 ท่าน พร้อมเบอร์โทรศัพท์

5. แผนที่ตั้งบริษัท

6. แบบตราประทับบริษัทเป็นไฟล์ภาพ

7. ระบุจำนวนทุนจดทะเบียนเท่าไหร่

8. จำนวนกรรมการและอำนาจการลงนามหน้าหนังสือรับรองบริษัทมี่กี่ท่าน

9. สัดส่วนการถือหุ้นท่านละเท่าไหร่

10. วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจมีอะไรบ้าง

11. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจและเจ้าของบ้านที่ตั้งบริษัท

12. สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน หรือสำเนาโฉนด หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (กรณีไม่ระบุเจ้าบ้านในเล่มทะเบียนบ้าน)

13.หนังสือสัญญาเช่า (กรณีเช่าสถานที่ในการใช้เป็นที่อยู่บริษัท)

14. รูปถ่ายสถานประกอบการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนมีดังนี้

1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและจดห้างหุ้นส่วนจำกัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT กับสรรพากรเขต หรือ สรรพากรอำเภอ

3. จดทะเบียนประกันสังคมในกรณีที่เริ่มมีพนักงานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัด

จดทะเบียนบริษัท และ หจก แตกต่างกันอย่างไร?


จำนวนผู้เริ่มก่อตั้งกิจการ

- บจก: ต้องมีผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป

- หจก: ต้องมีผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป

 เงื่อนไขความรับผิดชอบ

- บจก: ผู้ถือหุ้นทุกคนจำกัดความรับผิด

- หจก: มีหุ้นส่วน 2 จำพวก คือ จำกัดความรับผิด และ ไม่จำกัดความรับผิด

 ความรับผิดชอบในหนี้สิน

- บจก: "ผู้ถือหุ้น" รับผิดเฉพาะเงินลงทุน หรือจำนวนเงินที่ยังค้างชำระค่าหุ้นเท่านั้น

- หจก: "หุ้นส่วนผู้จัดการ" รับผิดในหนี้สินทั้งหมด (รวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวอาจถูกใช้ในการชำระหนี้ได้ด้วย)

การบริหารงานของกิจการ

- บจก: บริหารงานโดยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง

- หจก: ตัดสินใจต้องได้รับความเห็นชอบจากหุ้นส่วนทุกคน

 ผู้รับรองงบการเงินประจำปี

- บจก: CPA เป็นผู้เซ็นต์รับรองงบการเงิน

- หจก: TA หรือ CPA เป็นผู้เซ็นต์รับรองงบการเงิน

 ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกิจการ

- บจก: จ่ายค่าธรรมเนียมจัดตั้งกิจการ ประมาณ 6,360 บาท

- หจก: จ่ายค่าธรรมเนียมจัดตั้งกิจการ ประมาณ 1,460 บาท


ภาษีมูลค่าเพิ่ม ควรจดตอนไหนดี?

กรณีเป็นเป็นกิจการขนาดเล็ก คาดว่ารายได้ต่อปียังไม่เกิน 1.8 ล้าน ยังไม่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat ก็ได้ เพราะการจัดทำเอกสารทางบัญชีจะได้ไม่ยุ่งยาก การส่งภาษีสรรพากรจะได้ทำได้ง่ายกว่า

แต่กรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษีเพื่อความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ ก็สามารถพิจารณาจดภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat ได้ทันทีหลังจัดตั้งบริษัทเสร็จแล้ว

ทุนจดทะเบียนบริษัท ควรกำหนดเท่าไหร่ดี?

กิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง SMEs ส่วนใหญ่นิยมจดทะเบียนด้วยเงินลงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ ต้องพิจารณาเงินทุนหมุนเวียน เงินที่ต้องซื้อสินค้า และหลักเกณฑ์ที่ลูกค้ากำหนดในการยื่นประมูลงาน เป็นต้น

 

จดทะเบียนบริษัท ต้องมีเงินในบัญชีธนาคารไหม?

ในการจดทะเบียนสามารถเรียกชำระเงินลงทุนเป็นเงินสดได้ โดยไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารแต่อย่างใด ยกเว้นกรณีที่มีหุ้นส่วนเป็นชาวต่างชาติจะต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารมาประกอบการจดทะเบียนด้วย

จดทะเบียนบริษัท ต้องเสียภาษีเท่าไหร่?

บริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด SMEs เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตอนสิ้นปี ภงด.50 ดังนี้

- กำไรสุทธิ 1 ถึง 300,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษีทั้งจำนวน

กำไรสุทธิ 300,001 - 3,000,000 บาท เสียภาษีในอัตรา 15% ของกำไรสุทธิ

- กำไรสุทธิ ตั้งแต่ 3,000,001 บาท ขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 20% ของกำไรสุทธิ

วิธีประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลเบื้องต้น

สมมุติ บริษัทดำเนินธุรกิจในปี 2566 มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า 3,000,000 ล้านบาท ต้นทุนสินค้า 1,950,000 บาท จ่ายค่าตอบแทนผู้จัดการ 2 คน 600,000 บาท ต่อปี และมีค่าใช้สำนักงานและอื่นๆ อีก 150,000 บาท ต่อปี

คำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

รายได้ 3,000,000.-
หัก ต้นทุนขาย 1,950,000.-
กำไรขั้นต้น 1,050,000.-
หัก เงินเดือน 600,000.-
หัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 150,000.-
กำไรสุทธิ 300,000.-

*กรณีกำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน

ค่าจ้างทําบัญชีบริษัท เดือนละเท่าไหร่?

ค่าจัดทำบัญชี+ยื่นภาษี+นำส่งประกันสังคม พิจารณาจากรายได้และเอกสารในการลงบัญชี ประมาณเดือนละ 5,500 บาท

คุณอรไพลิน ตั้งสุรชัยกุล

รับจดทะเบียนบริษัท ครบวงจร

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป
Visitors: 1,970,427