รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนหจก บริการรับทำบัญชี ครบจบในที่เดียว

บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนประกันสังคม

บริการรับทำบัญชี รายเดือน ปิดงบประจำปี ตรวจสอบบัญชี รับยื่นภาษีสรรพากร รับปรึกษาด้านภาษีสำหรับบุคคลและธุรกิจ บริการเน้นคุณภาพ ได้มาตรฐาน เสนอค่าบริการตามขอบเขตงานที่เหมาะสมกับธุรกิจลูกค้าแต่ละราย

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

การแนะนำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยเปิดมุมมองการบริหารธุรกิจให้กับคุณอย่างมืออาชีพ คุณจะพบแนวทางในการบริหารจัดการภาษีที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก

 

บริการครบทั้ง 3 หน่วยงาน

  1. บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

  2. บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT กับกสรรพากรสาขาที่กิจการลูกค้าตั้งอยู่พร้อมตอบข้อซักถาม

  3. บริการขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างประกันสังคมในกรณีกิจการเริ่มมีการจ้างพนักงาน

ขั้นตอนบริการจดทะเบียนของเรา

  1. ให้คำแนะนำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจเบื้องต้น และยืนยันการรับงาน

  2. จองชื่อนิติบุคคล กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

  3. ชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท หลังทราบผลการจองชื่อ

  4. ส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอจดทะเบียนมาทางไลน์ หรือ อีเมล

  5. ส่งเซ็นเอกสารคำขอจดทะเบียนจัดตั้งกิจการทั้งหมด

  6. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการส่วนที่เหลือก่อนนำจดต่อนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์

  7. รับมอบอำนาจดำเนินการตามขอบเขตงานที่ตกลงไว้พร้อมแจ้งผลให้ทราบ

  8. ส่งมอบใบเสร็จและเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้เป็นลำดับสุดท้าย

 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คืออะไร

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยมีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วนและข้อตกลงในการแบ่งผลกำไรกัน

 

การจัดตั้งต้องมีหุ้นส่วน 2 ประเภท

"หุ้นส่วนผู้จัดการ" เป็นหุ้นส่วนที่รับมอบอำนาจของกิจการ และเป็นหุ้นส่วนที่รับผิดชอบไม่จำกัดความรับผิด

"หุ้นส่วนทั่วไป" เป็นหุ้นส่วนที่ไม่มีอำนาจลงนาม จะจำกัดความรับผิดเฉพาะเงินที่ลงทุนไว้เท่านั้น

 

จดทะเบียน หจก ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน

  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งห้างหุ้นส่วน

  3. แผนที่ตั้งห้างหุ้นส่วน

 

จดทะเบียน หจก ใช้เงินเท่าไหร่?

จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 6,000฿ [ฟรีค่าธรรมเนียมทุน5ล้าน+ฟรีตรายาง+ฟรีอากรแสตมป์] บริการด้วยประสบการณ์และทักษะความชำนาญในวิชาชีพ บริการคุณภาพ ราคาคุ้มค่า พร้อมบริการพิเศษ

 

 

รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนประกันสังคม บริการเน้นคุณภาพด้วยประสบการณ์ และความชำนาญในวิชาชีพ พร้อมการให้คำปรึกษาประกอบการตัดสินใจ

 

การแนะนำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยเปิดมุมมองการบริหารธุรกิจ คุณจะพบแนวทางในการบริหารจัดการด้านภาษีที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย คุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด

 

จดทะเบียนบริษัท กับ หจก ต่างกันอย่างไร?

  1. การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดค่าธรรมเนียมถูกกว่าการจดทะเบียนบริษัท

  2. การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดใช้เอกสารน้อยกว่าการจดทะเบียนบริษัท

  3. ผู้ถือบริษัทจำกัดความรับผิดซึ่งดีกว่าหุ้นส่วนผู้จัดการที่ต้องรับผิดแบบไม่จำกัดทุนทรัพย์

 

บริษัทจำกัด คืออะไร?

การจดทะเบียนบริษัทจำกัด (Company Limited) เป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไรจากการดำเนินงาน

 

และนำผลกำไรที่ได้รับมาแบ่งกันในรูปแบบ "เงินปันผล" ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท เมื่อจดทะเบียนบริษัทเสร็จแล้วจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากจากหน่วยภาษีของบุคคลธรรมดา

การจดทะเบียนบริษัทเป็นการวางแผนธุรกิจที่ดีในปัจจุบัน ช่วยลดภาษีเงินได้จากการดำเนินงานของนิติบุคคล สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่คู่ค้า เพิ่มโอกาสในการรับงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินเพื่อขยายกิจการในอนาคต

 

จดทะเบียนบริษัทใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน

  2. สำเนาบัตรประชาชนพยาน 2 คน

  3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นตั้งบริษัท

  4. แผนที่ตั้งบริษัท

 

จดทะเบียนบริษัทต้องใช้เงินเท่าไหร่?

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 12,000฿ [ฟรีค่าธรรมเนียมทุน5ล้าน+ฟรีตรายาง+ฟรีอากรแสตมป์] เปิดบริษัท ราคาเหมาจ่าย พร้อมรับมอบอำนาจดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

 

แพ็คเกจแบบไหนเหมาะกับคุณ?

แพคเกจ #1 เหมาะสำหรับกิจการขนาดเล็กที่คาดว่ารายได้จะไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปี ไม่มีพนักงานประจำ หรือเป็นธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ขายปุ๋ย, ขายพืช, ขายสัตว์, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์, ขนส่ง, ยารักษาสัตว์, อาหารสัตว์, ทำการเกษตร

 

แพคเกจ #2 เหมาะสำหรับกิจการขนาดกลางที่คาดว่ารายได้จะเกิน 1.8 ล้านต่อปี ธุรกิจที่ต้องการความน่าเชื่อถือ คู่ค้าภาครัฐ ธุรกิจที่ต้องลงทุนสูงในช่วงเริ่มต้น เช่น ธุรกิจโรงแรม สร้างอาคาร สร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร เป็นต้น กิจการเหล่านี้ควรเลือกจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทันที เพื่อจะได้ใช้สิทธิ์ในภาษีซื้อจากการลงทุนเหล่านั้น

 

แพคเกจ #3 เหมาะสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเต็มรูปแบบ ต้องการจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 หน่วยงาน แบบครบวงจร เป็นกิจการขนาดกลางและใหญ่ต้องการความน่าเชื่อถือตั้งแต่เริ่มต้น มีการจ้างพนักงาน หรือ ลูกจ้างประจำตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

 

ทุนจดทะเบียน คืออะไร

 
ทุนจดทะเบียนบริษัท หรืออาจเรียกว่าเงินตั้งต้นธุรกิจ เป็นเงินสดที่ต้องจัดเตรียมไว้สำหรับการใช้สอยในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท การกำหนดทุนจดทะเบียนควร พิจารณาถึงความเหมาะสมหลายประการ
 
เช่น ความน่าเชื่อถือของธุรกิจ, เงินทุนที่ต้องสำรองไว้ซื้อสินค้า, เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ, เงินลงทุนในการซื้อเครื่องจักร, ค่าใช้จ่ายในสำนักงาน, เงินเดือนพนักงาน, ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่คู่ค้ากำหนดในการยื่นประมูลงาน เป็นต้น

 

จดบริษัท และ หจก ต้องมีเงินในธนาคารไหม?

การจดทะเบียนบริษัท หรือ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ก่อตั้งสามารถระบุการลงทุนเป็นเงินสดได้ ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารแต่อย่างใด

*ยกเว้น กรณีที่มีหุ้นส่วนบางรายเป็นชาวต่างชาติ กรณีนี้ต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคาร เพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วย

 


 

Tags : ทำไมต้องจดทะเบียนบริษัท | จดหจก กับ บริษัท ต่างกันอย่างไร | จดทะเบียนประกันสังคม | จดภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat | การแก้ไขทะเบียนนิติบุคคล | ค่าบริการรับทำบัญชี

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,778,226