รับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการของเราจะช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย คุ้มค่า ประหยัดได้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

บริการเน้นคุณภาพพร้อมการแนะนำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีโดยเฉพาะ คุณจะพบแนวทางในการบริหารจัดการภาษีที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก

เรายินดีให้คำแนะนำปรึกษากฏหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจกับผู้ประกอบการใหม่ทุกราย

บริการครบทั้ง 3 หน่วยงาน

1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT กับกรมสรรพากร พร้อมตอบข้อซักถาม

3. จดทะเบียนประกันสังคม (กรณีมีพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป)

ค่าบริการจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เปิดบริษัทใหม่ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาประกอบการตัดสินใจ

 • ค่าจดทะเบียนบริษัท
5,640.-
 • ค่าธรรมเนียมราชการ
5,000.-
 • ค่าทำตราประทับ 1 อัน
500.-
 • ค่าหนังสือบริคณห์สนธิ
500.-
 • ค่าใบสำคัญบริษัทจำกัด
100.-
 • ค่าอากรแสตมป์
210.-
 • ค่าคัดหนังสือรับรอง
200.-
 • ค่ารับรองสำเนา 7 แผ่น
350.-
     รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 12,500.-

ค่าบริการจดทะเบียน หจก

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ จดทะเบียน หจก พร้อมรับมอบอำนาจดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

 • ค่าจดทะเบียน หจก
4,540.-
 • ค่าธรรมเนียมราชการ
1,000.-
 • ค่าทำตราประทับ 1 อัน
500.-
 • ค่าใบสำคัญห้างหุ้นส่วนจำกัด
100.-
 • ค่าอากรแสตมป์
10.-
 • ค่าคัดหนังสือรับรอง
200.-
 • ค่ารับรองสำเนา 3 แผ่น
150.-
     รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 6,500.-

 

คุณอรไพลิน ตั้งสุรชัยกุล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป
Visitors: 1,974,716