ตัวอย่างตราประทับบริษัท

แนะนำ ตราประทับบริษัท และ ตราประทับห้างห้นส่วนจำกัด เครื่องมือสำคัญในการทำนิติกรรมต่างๆ ของนิติบุคคล โดยใช้ประทับตราควบคู่กับลายเซ็นผู้มีอำนาจของกิจการไว้เป็นหลักฐานแสดงตัวตนของกิจการไม่ว่าจะเป็นการประทับตราเพื่อขอจดทะเบียนบริษัท การประทับตราบริษัทเพื่อรับรองการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร รวมถึงการประทับตราบนเอกสารสำคัญเพื่อเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนตัวบริษัท เพื่อทำให้นิติกรรมหรือธุรกรรมเหล่านั้นสมบูรณ์ เช่น "กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท"

Visitors: 1,778,226