แนะนำเกี่ยวกับการจองชื่อ การจัดทำตราประทับบริษัท ตัวอย่างตราประทับบริษัท ตรายางหจก

ตราประทับบริษัทเครื่องมือสำคัญในการทำนิติกรรมต่างๆ ของนิติบุคคล โดยใช้ประทับตราควบคู่กับลายเซ็นผู้มีอำนาจของกิจการไว้เป็นหลักฐานแสดงตัวตนของกิจการ

ไม่ว่าจะเป็นการประทับตราเพื่อขอจดทะเบียนบริษัท การประทับตราบริษัทเพื่อรับรองการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร รวมถึงการประทับตราบนเอกสารสำคัญเพื่อเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนตัวบริษัท เพื่อทำให้นิติกรรมหรือธุรกรรมเหล่านั้นสมบูรณ์ เช่น "กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท"

Visitors: 1,957,041