แนะนำ ข้อดี ข้อเสีย ระหว่างบริษัทจำกัด กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และทำไมควรจดทะเบียนบริษัท

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักเริ่มต้นธุรกิจด้วยทุนจดทะเบียน 1 - 5 ล้านบาท ท่านที่กำลังตัดสินใจปรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการดำเนินธุรกิจ ท่านสามารถใช้เหตุผลเหล่านี้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้

 

ข้อ 1 ท่านต้องการภาพลักษณ์ที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ใช่หรือไม่?

 การจัดตั้งบริษัทช่วยสร้างความน่าชื่อถือให้ธุรกิจของท่าน

 การขายสินค้าในนามบริษัทช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการแข่งขัน

 รูปแบบการดำเนินงานของบริษัททำให้ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจ

 

ข้อ 2 ท่านต้องการวางแผนภาษีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใช่หรือไม่

ยกตัวอย่างการเสียภาษีของร้านค้า "ร้านค้าร่ำรวยพาณิชย์" มีรายได้จากการขายสินค้าปีละ 3 ล้านบาท

 

คำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้

- รายได้ทั้งปี                       3,000,000.-

- หักค่าใช้จ่ายเหมา 60%    1,800,000.-

- หักลดหย่อนตนเอง                60,000.-

- หักลดหย่อนคู่สมรส               60,000.-

- เงินได้สุทธิ                       1,080,000.-

- เสียภาษี ภ.ง.ด.90               135,000.-

 

ยกตัวอย่างการเสียภาษีของนิติบุคคล "บริษัท ร่ำรวย จำกัด" มีรายได้จากการขายสินค้า ปีละ 3 ล้านบาท มีเอกสารในการซื้อสินค้าตามจริง 2.1 ล้านบาท จ่ายเงินเดือนผู้บริหารสองคนเป็นเงิน 6 แสนบาท

 

คำนวนภาษีเงินได้นิติบุคล ดังนี้

- รายได้ทั้งปี                     3,000,000.-

- หักต้นทุนสินค้า(ตามจริง)   2,100,000.-

- หักค่าใช้จ่ายบริหาร             600,000.-

- กำไรสุทธิ                         300,000.-

- เสียภาษี ภ.ง.ด.50                      -0.-

หมายเหตุ : นิติบุคคลกำไรสุทธิไม่เกิน 3 แสนบาท ยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งจำนวน

 

ข้อ 3 ท่านมีความตั้งใจที่จะทำธุรกิจในระยะยาว ใช่หรือไม่

1. การดำเนินธุรกิจในระยะยาวมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มสภาพคลองให้ธุรกิจสามารถขยายงานได้เหนือคู่แข่ง อาจเป็นการเปิดเพิ่มสาขา การลงทุนซื้อเครื่องจักร หรือการสร้างโรงงานเพื่อให้ธุรกิจครบวงจรยิ่งขึ้น​

2. การขอสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์จากธนาคารจึงเป็นทางเลือกที่ต้องพิจารณาเป็นลำดับต้นๆ โดยท่านต้องวางแผนในการจัดบัญชีภาษีให้ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ

3. ซึ่งต้องวางแผนธุรกิจให้มีทิศทางที่เติบโตและไม่ควรขาดทุนประจำปีเพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์ในการขอสินเชื่อกับธนาคาร ปกติอาจใช้เวลาในการเตรียมดำเนินงานบริษัท 2 - 3 ปี ก่อนขอสินเชื่อ

 

Visitors: 1,957,032