แนะนำ การจดทะเบียนบริษัทจำกัด กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่างกันอย่างไร

1. จำนวนผู้เริ่มก่อตั้งกิจการ

บจก : ต้องมีผู้ก่อตั้งงอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป

หจก : ต้องมีผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป

 

2. เงื่อนไขความรับผิดชอบ

บจก : ทุกคนจำกัดความรับผิด

หจก : มีหุ้นส่วน 2 จำพวก คือ จำกัดความรับผิด และ ไม่จำกัดความรับผิด


3. ความรับผิดชอบในหนี้สิน

บจก : "ผู้ถือหุ้น" รับผิดเฉพาะเงินลงทุน หรือจำนวนเงินที่ยังค้างชำระค่าหุ้นเท่านั้น

หจก : "หุ้นส่วนผู้จัดการ" รับผิดในหนี้สินทั้งหมด (รวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวอาจถูกใช้ในการชำระหนี้ได้ด้วย)

 

4. การบริหารงานของกิจการ

บจก : บริหารงานโดยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง

หจก : ตัดสินใจต้องได้รับความเห็นชอบจากหุ้นส่วนทุกคน

 

5. ผู้รับรองงบประจำปี

บจก : CPA เป็นผู้เซ็นต์รับรองงบการเงิน

หจก : TA หรือ CPA เป็นผู้เซ็นต์รับรองงบการเงิน

 

6. ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกิจการ

บจก : จ่ายค่าธรรมเนียมจัดตั้ง 6,360 บาท

หจก : จ่ายค่าธรรมเนียมจัดตั้ง  1,460 บาท

 

Visitors: 1,957,043